Гражданско изпълнително производство 2021

Лекции по Гражданско изпълнително производство
Съдържание:

1. Обща характеристика на изпълнотелното производство по ГПК като индивидуално принудотелно изпълнение и вид граждански процес.
2. Характеристика на правото на принудително изпълнение в изпълнителното производство по ГПК
3. Изпълняемо право. Изпълнителни способи – обща характеристика
4. Изпълнителни основания
5. Изпълнителен лист
6. Заповед за изпълнение и заповедно производство
7. Органи в индивидуалното принудително изпълнение. Страни. Други субекти
8. Започване на производство за индивидуално принудително изпълнение
9. Спиране на производството за индивидуално принудително изпълнение
10. Прекратяване на на производството за индивидуално принудително изпълнение
11. Принудително изпълнение на парични вземания. Секвестируеми и несеквестируеми права
12. Изпълнение върху движими вещи
13. Изпълнение върху недвижими вещи
14. Изпълнение върху вещи, съпружеска имуществена общност
15. Изпълнение върху вземания на длъжника
16. Изпълнение върху ценни книги
17. Изпълнение върху дял на длъжника в търговско дружество
18. Присъединяване на кредитори. Предпоставки. Разпределение. Плащане
19. Изпълнение на притезание за предаване на движима вещ
20. Изпълнение на притезание за предаване на недвижими вещи
21. Изпълнение за притезание за заместими и незаместими действия, и за бездействия
22. Защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител
23. Защита на длъжника
24. Защита на конкуриращ взискател
25. Защита на трети лица при изпълнение на парични притезания върху чужда вещ
26. Защита на трети лица при въвод във владение