Граждански процес 2021

Лекции по Граждански процес
Съдържание:

1. Въведение
2. Принципи на гражданския процес
3. Система на гражданските съдилища
4. Граждански дела
5. Разглеждане на делата - част I
- част II
- част III
6. Първо съдебно заседание
7. Действия на съда по изясняване исканията и твърденията на страните
8. Съдебна спогодба
9. Съдебен протокол
10. Продължаване на срокове/чл.36 ГПК/
11. Отмяна на определенията от същият съд/чл.195,ал.2 ГПК/
12. Доказателства - част I
- част II
- част III
- част IV
- част V
13. Свидетелски показания
14. Оглед/чл.162 ГПК/
15. Експертизи
16. Решаване на делото
17. Усложнения в процеса - част I
- част II
18. Спиране и прекратяване на делото
19. Инстанционен контрол
20. Обжалване на определенията и разпорежданията
21. Отмяна на влезли в сила решения/чл.231 и чл.233, ал.2 ГПК/
22. Особени производства - I. Обезпечаване на иска
23. Особени производства - II. Производство по издаване на изпълнителен лист /чл.237- 250 ГПК/.