Философия на правото

Лекции по Философия на правото
Съдържание:

1. Предмет на философията на правото
2. Съдържание на Философията на правото
3. Философия на правото и другите юридически науки
4. Историческо развитие на философията на правото
5. Причини и условия за възникване и развитие на правото
6. Философски определения за правото
7. Познавателно съдържание на правото
8. Право и справедливост
9. Правото като основна форма на социална свобода
10. Право и правна принуда
11. Право и нравственост
12. Естествени права и позитивно право
13. Граждански и политически права на човека
14. Право и интерес
15. Право и цел
16. Правна норма и оценка
17. Ценностите в правото и правото като ценност
18. Право и закон. Правовост. Легитимност на правото
19. Право и политика


Лекции по Философия на правото (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет на философията на правото (ФП).
2. Съдържание на философията на правото.
3. Философия на правото и обща философия.
4. Философията на правото и останалите юридически науки.
5. Историческо развитие на философията на правото.
6. Причини и условия за възникване и развитие на правото.
7. Същност на правото. Философски определения.
8. Познавателно съдържание на правото.
9. Правото като основна форма на социална свобода.
10. Право, свобода и правна принуда.
11. Право и справедливост.
12. Право и нравственост.
13. Естествените права на личността и позитивното право.
14. Естествени права и субективни права.
15. Граждански и политически права на човека.
16. Право и интерес
17. Право и закон. Легитимност на правото.
18. Цел и право.
19. Оценка и правна норма.
20. Ценностите в правото и правото като ценност.
21. Право и правосъзнание.