Данъчно право 2021

Лекции по Данъчно право
Съдържание

1. Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране.
2. Понятие и правна характеристика на данъците. Принципи на данъчното облагане. Сравнение с други държавни вземания. Видове данъци. Данъчна политика.
3. Основни понятия в данъчното право. Субект на облагане. Данъчен обект. Облагаема основа. Данъчна ставка. Данъчни преви легии. Други понятия.
4. Данъчни правни норми. Същност, структура и видове. Действие на данъчните правни норми по време, място и по отношение на лицата. Тълкуване на данъчните правни норми.
5. Данъчни правоотношения. Обща характеристика. Същност и структура. Видове данъчни правоотношения. Юридически факти и фактически състави.
6. Субекти на данъчните правни отношения. Данъчна провосубектност. Субекти на данъчните задължения. Видове субекти. Основни права и задължения на данъчните субекти.
7. Регистрация на данъчните субекти. Същност и предназначение на регистрацията. Видове данъчна регистрация. Процедура по данъчно регистриране.
8. Приходна администрация. Структура, органи и правомощия. Компетентност на приходните органи. Видове актове.
9. Усложнения в субектния състав на данъчните правоотношения. Представителство. Правоприемство. Прехвърляне на данъчни задължения. Отговорност за чужд данъчен дълг. Солидарно задължени лица. Др. усложнения.
10. Усложнения в обекта на данъчното облагане. Промени във фактическия състав. Заобикаляне на данъчния закон. Сделки между свързани лица. Симулация. Други усложнения.
11. Данъчни задължения (ДЗ). Модалитети при ДЗ. Изпълнение на ДЗ. Видове изпълнение. Доброволно изпълнение. Отсрочване и разсрочване на данъчните задължения.
12. Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки. Привилегии.
13. Принудително изпълнение на данъчните задължения. Предпоставки. Органи. Способи. Защита срещу принудително изпълнение.
14. Други способи за погасяване на данъчните задължения. Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност. Отписване.
15. Данъчен процес. Обща характеристика. Нормативна основа. Принципи на данъчния процес.
16. Данъчен контрол. Обща характеристика, същност и значение. Органи и тяхната компетентност. Данъчни ревизии и проверка. Доказателства и доказателствени средства.
17. Ревизионни актове. Издаване. Обща характеристика. Условия за действителност. Обжалване по административен ред
18. Обжалване на ДРА по съдебен ред. Касационно обжалване чл. 156 - 161
19. Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове.
20. Данъчни нарушения и наказания. Видове данъчни нарушения. Принудителни административни мерки.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

21. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Обща характеристика. Субекти и данъчно задължени лица. Обекти на облагане. Териториален обхват на закона.
22. Облагаема печалба. Общи правила за определяне размера на облагаемата печалба. Специфични правила. Данъчни размери.
23. Внасяне на данъка върху печалбата. Авансови вноски. Срокове. Данъчни облекчения. Преотстъпване на данък. Данъци удържани при източника.
24. Правен режим на данъка върху общия доход. Обща характеристика. Субекти и данъчно задължени лица. Обект на облагане. Облагаеми и необлагаеми доходи.
25. Изчисляване и удържане на ДОД. Авансови вноски. Деклариране на дохода. Внасяне на данъка.
26. Правен режим на данъка върху недвижимите имоти (ДНИ). Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане и данъчна оценка. Деклариране на имота. Размер на данъка. Внасяне на данъка.
27. Правен режим на данъка върху наследствата. Обща характеристика. Субекти. Обект на облагане и оценка на имуществото. Деклариране на облагаемото имущество.
28. Правен режим на данъка при придобиване на имущества. Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане. Деклариране.
29. Правен режим на данъка върху превозните средства. Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане. 
30. Правен режим на ДДС. Обща характеристика.
31. Механизъм на ДДС. Начисляване на данъка. Данъчен кредит. Право на приспадане на данъчния кредит.
32. Правен режим на акцизиге.
33. Данъчни задължения на чуждестранни лица.
34. Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане.
35. Международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Обща характеристика.


Лекции по Данъчно право (вариант 2)
Съдържание:

1. Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и другите правни отрасли.
2. Теории за развитието на данъка. Видове.
3. Правна характеристика на данъците. Елелменти на данъка. Видове данъци.
4. Принципи на данъчното облагане. Данъчна система.
5. Данъчна политика. Сравнение на данъчните вземания с други публични вземания.
6. Източници на данъчното право. Обща характеристика. Видове източници. Източници на общностното право.
7. Данъчни правни норми. Същност, структура и видове. Материални и процесуални данъчни правни норми.
8. Тълкуване на данъчните правни норми. Попълване на празноти в данъчните закони.
9. Действие на данъчните правни норми по време, място и по отношение на лицата.
10. Данъчни правоотношения. Обща характеристика. Видове. Юридически факти и фактически състави на данъчното право.
11. Данъчна правосубектност.
12. Данъчни субекти и данъчно задължени лица. Видове. Основни права и задължения.
13. Усложнения в субектния състав на данъчните правоотношения. Представителство. Правоприемство.
14. Правен режим на данъка върху надвижимите имоти. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Данъчна оценка. Деклариране на имота.
15. Правен режим на данъка върху наследствата. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Данъчна оценка. Деклариране на имота. Размери внасяне на данъка.
16. Правен режим на данъка при придобиване на имущества. Данъчна оценка. Деклариране на имота. Размери внасяне на данъка.
17. Правен режим на данъка върху превозните средства. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Данъчна оценка. Деклариране на имота. Размери внасяне на данъка.
18. Годишен патентен данък. Данъчно задължени лица. Данъчни облекчения. Размер на данъка. Деклариране и внасяне на дължимия данък.
19. Правен режим на данъците върху доходите на физическите лица. Източници и придобиване на доходи. Облагаеми и необлагаеми доходи. Данъчни основи. Годишно данъчно деклариране.
20. Облагане на доходи от трудови правоотношения. Данъчно задължени лица. Данъчна основа. Данъчни облекчения. Авансово внасяне на данъка. Задължения на работодателя.
21. Облагане на доходи от стопанска дейност като едноличен търговец. Облагаем доход. Годишна данъчна основа. Авансов данък. Деклариране на дохода.
22. Облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци. Облагане на доход от наем или друго възмездно предоставяне не ползване на права или на имущество. Данъчна основа. Авансово внасяне на данъка. Декларация за дохода.
23. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Данъчно задължени лица. Данъчни облекчения. Деклариране и внасяне на дължим данък.
24. Облагане на данъчната печалба с корпоративен данък. Данъчен финансов резултат. Авансови вноски. Деклариране и внасяне на авансов данък.
25. ЗКПО. Данък върху разходите. Обекти на облагане. Данъчно задължени лица. Данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка.
26. ЗКПО. Данък удържан при източника. Обекти на облагане. Данъчна основа. Данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка.
27. Правен режим на акцизите. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Права и задължения.
28. ЗАДС. Акцизни стоки. Възникване на задължение за плащане на акциз. Определяне на задължението за акциз. Деклариране и внасяне на акциза.
29. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Нормативна основа. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Обект на облагане.
30. ЗДДС. Данъчни ставки и определяне на данъчното задължение. Начисляване и внасяне на данъка.
31.ЗДДС. Облагане на вътрешнообщностните доставки. Облагане на вътрешнообщностното придобиване. Специален ред за облагане.
32. Международно двойно данъчно облагане. Облагане в рамките на Европейския съюз.