Банково право 2021

Лекции по Банково право
Съдържание:

1. Предмет и система. Хетерогенен характер на банковото право.
2. Източници. Йерархия на източниците.
3. Централна банка – правен режим, място в банковата система, устройство и управление.
4. Търговска банка – понятие, учредяване. Правен режим на лицензирането на банковата дейност. Управление. Видове търговски банки.
5. Правен режим на клона на чуждестранната банка.
6. Небанкова финансова институция – понятие, правен режим, лицензиране, управление. Видове небанкови финансови институции.
7. Капитал и капиталова адекватност на ТБ. Резерви.
8. Ликвидност – понятие, правен режим.
9. Публичноправен режим на кредитирането и инвестициите, осъществявани от търговската банка. Големи и вътрешни банкови кредити. Класифициране на кредитите и задължителните специални резерви.
10. Банкови сделки – понятие и видове.
11. Банков влог и банков депозит.
12. Банкова касета.
13. Банкова сметка. Откриване и водене на банкови сметки. Разплащателни сметки.
14. Банкова карта.
15. Банков кредит.
16. Кредитно писмо. Документарен акредитив.
17. Банково инкасо, банково документарно инкасо.
18. Банков превод.
19. Банкови плащания.
20. Безкасови плащания – общи условия. Форми на плащания.
21. Надзор върху дейността на ТБ. Организация на банковия надзор. Квестор.
22. Административнонаказателна отговорност.
23. Ликвидация на банката.
24. Особености в режима на несъстоятелност на банките.

Лекции по Банково право (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет и система. Хетерогенен характер на банковото право
2. Източници. Йерархия на източниците на банковото право
3. Централна банка – правен режим, място в банковата система, устройство и управление
4. Търговска банка – понятие, учредяване. Правен режим на лицензирането на банковата дейност. Управление. Видове търговски банки.
5. Правен режим на клона на чуждестранната банка
6. Небанкова финансова институция – понятие, правен режим, лицензиране, управление. Видове небанкови финансови институции.
7. Международни финансови институции
8. Капитал и капиталова адекватност на търговската банка. Резерви
9. Ликвидност – понятие и правен режим
10. Публичноправен режим на кредитирането и инвестициите, осъществявани от търговската банка. Големи и вътрешни банкови кредити.
11. Правен режим на системата за гарантиране на влоговете
12. Вътрешнобанков контрол
13. Банкови сделки – понятие и видове
14. Банков влог и банков депозит
15. Банкова касета
16. Банкова сметка. Откриване и водене на банковите сметки. Разплащателни сметки
17. Банкова карта
18. Банков кредит
19. Банкова гаранция
20. Кредитно писмо. Документарен акредитив
21. Банково инкасо, банково документарно инкасо
22. Банков превод
23. Банкови плащания
24. Плащания в брой
25. Безкасово плащане
26. Надзор върху дейността на търговската банка. Организация на банковия надзор. Квестор
27. Административнонаказателна отговорност
28. Ликвидация на банка
29. Особености в режима на несъстоятелността на банките