Административно право 2021

Лекции по Административно право - Обща част
Съдържание:

1. Понятие за държавно управление /изпълнителна власт/.
2. Предмет, система и източници на административното право.
3. Административни норми и правоотношения.
4. Административноправен статут на физическите лица и ортанизациите.
5. Органи на изпълнителната власт - понятие, видове.
6. Централни органи на изпълнителната власт.
7. Административно-териториално деление. Местни органи на изпълнителната власт.
8. Администрация - организация и принципи на дейност.
9. Държавна служба.
10. Форми и методи на изпълнителната дейност.
11. Административен акт-понятие.
12. Видове административни актове.
13. Действие на административните актове.
14. Условия за законосъобразност на административните актове-компетентност.
15. Условия за законосъобразност на административните актове -законосъобразност по същество и съответствие с целта на закона.
16. Условия за законосъобразност на административните актове-форма и производство.
17. Недействителност на административните актове.
18. Изпълнение на административните задължения.
19. Способи за обезпечаване на законосъобразно и правилно действуваща администрация-обща характеристика. Контрол на представителните органи.
20. Административен контрол-понятие. Контрол на Министерския съвет.
21. Централистичен/ведомствен/ контрол.
22. Специализиран административен контрол.
23. Контрол в системата на местното управление.
24. Правораздавателен надзор върху администрацията.
25. Системи на административното правораздаване.
26. Прокурорски надзор върху администрацията.
27. Административна принуда –понятие, видове. Принудителни административни мерки.
28. Административнонаказателна отговорност-обща характеристика.
29. Административно нарушение.
30. Административно наказание - понятие, видове. Административнонаказателно отговорни лица.
31. Имуществена отговорност за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.

Административен процес
32. Понятие за административен процес.
33. Субекти, страни и участници в административния процес.
34. Принципи на административния процес.
35. Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес.
36. Производство по издаване на индивидуални административни актове.
37. Производство по издаване на общи и нормативни административни актове.
38. Оспорване на административни актови по административен ред.
39. Възобновяване на производства по издаване на административни актове.
40. Производства по предложения и сигнали.
41. Оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция.
42. Оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа съдебна инстанция.
43. Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основата на специална клауза.
44. Касационно производство.
45. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.
46. Изпълнение на административни актове и съдебните решения.
47. Производство по установяване на административните нарушения.
48. Производство по налагане на административни наказания.
49. Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство.
50. Възобновяване на административно наказателни производства.
51. Изпълнения на наказателните постановления и решения на съдилищата по административно наказателни дела.