Административен процес 2021

Лекции по Административен процес
Съдържание:

1. Административен акт. Понятие. Юридически анализ на елементите му.
2. Видове административни актове.
3. Правна същност на административния процес.
4. Съотношение на административния процес с материалното административно право, гражданския и наказателния процес.
5. Основни принципи на административния процес (АП).
6. Споразумение в производството пред административните органи.
7. Издаване на индивидуални административни актове.
8. Издаване на общи административни актове.
9. Издаване на нормативни административни актове.
10. Оспорване на административен акт по административен ред.
11. Възобновяване на производства по издаване на административен акт.
12. Правен режим на предложенията и сигналите, подадени до административните органи.
13. Обща характеристика на съдебното обжалвание на административен акт.
14. Правно положение на ВАС и АС.
15. Оспорване на индивидуални административни актове пред първа съдебна инстанция.
16. Оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа инстанция.
17. Производства за обезщетения за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административните органи.
18. Касационно производство пред ВАС.
19. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела.
20. Защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията.
21. Тълкователни актове в административното правораздаване.
22. Административно нарушение.
23. Административно наказание.
24. Отнемане в полза на държавата на вещи, свързани с административното нарушение.
25. Административни наказания на основата на общи / бланкетни административноправни разпоредби на ЗАНН.
26. Производство по установяване на административните нарушения.
27. Образуване на адмнистративнонаказателно производство. Актосъставители. Съставяне и съдържание на акта.
28. Административнонаказващи органи.
29. Производство по налагане на административни наказания. Правна характеристика. Прекратяване на административнонаказателната преписка.
30. Наказетелно постановление. Правна същност. Реквизити.
31. Гражданска отговорност реализирана с наказателно постановелние.
32. Обжалване на наказателни постановления. Правна характеристика. Активна процесуална легитимация.
33. Правомощия на районния съд при осъществяването на съдебния контрол върху наказателните постановления.
34. Касационно обжалване пред окръжните съдилища на решенията на РС по административнонаказателни дела.
35. Възобновяване на административнонаказателни производства.
36. Изпълнение на наказателните постановления и решения на съда.
37. Давност, изключваща изпълнението на наложени административни наказания.


Лекции по Административен процес (вариант 2)
 за теми от 1 до 31 виж Административно право

32. Понятие за административен процес.
33. Субекти, страни и участници в административния процес.
34. Принципи на административния процес.
35. Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес.
36. Производство по издаване на индивидуални административни актове.
37. Производство по издаване на общи и нормативни административни актове.
38. Оспорване на  административни актови по административен ред.
39. Възобновяване на производства по издаване на административни актове.
40. Производства по предложения и сигнали.
41. Оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция.
42. Оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа съдебна инстанция.
43. Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основата на специална клауза.
44. Касационно производство.
45. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.
46. Изпълнение на административни актове и съдебните решения.
47. Производство по установяване на административните нарушения.
48. Производство по налагане на административни наказания.
49. Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство.
50. Възобновяване на административно наказателни производства.
51. Изпълнения на наказателните постановления и решения на съдилищата по административно наказателни дела.