9. Военен съд

Военните съдилища за разлика от административните съдилища са предвидени в чл.119, ал.1 от Конституцията. Тя посочва, че правораздаването се осъществява от ВКС, ВАС, апелативния, окръжния, военни и районни съдилища. Военните съдилища, както и административните са приравнени на окръжните. Техните седалища и съдебни райони обаче се различават от тези на окръжните. В настоящия момент има 5 военни съдилища. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Сливен.
Във връзка с дислокацията на военните подразделения преди години и във връзка със съкращенията в армията се е наложило преустановяване на военни съдилища. Преди една седмица (12.03) с промени в НПК се прие тяхната подсъдност по дела на служители на МВР. В основата бе идеята, че служителите на МВР вече са девоенизирани и техните дела не следва да се разглеждат от военни съдилища, а от общите съдилища. Ето защо навярно много скоро ще има основно преструктуриране на военните съдилища.
Военният съд се състои от военни съдии. Те притежават статут на магистрати, а техният чин се присъжда от министъра на отбраната. В този смисъл те имат двояк правен статут. От една страна на магистрати, а от друга на офицери.
И военният съд има ОС. То обхваща всички съдии от съда. Той има идентични правомощия с тези на ОС на окръжния съд. Военният съд се ръководи от председател. Неговият правен статут е сходен с този на председателя на Окръжния съд. Военният съд осъществява правораздавателна дейност по дела, определени му от НПК.