8. Административен съд

Конституцията определя основната мрежа на правораздаването (чл.119 ал.1). В нея тя не посочва административните съдилища. На основание на ал.2 от тази конституционна разпоредба те се създават. Следователно конституционноправната база е чл.119 ал.2, предвиждаща, че със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Тези бяха предвидени със закона за ВАС. Административните съдилища са специализирани тъй като разрешават административно-правни спорове. Тези съдилища са ВАС и административните съдилища. Седалищата и съдебните райони на административните съдилища съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Следователно в страната има 28 административни съдилища. Практически границите на съдебните им територии съвпадат с границите на административно-териториалните области. Административните съдилища са първоинстанционни. На тях са подсъдни всички административни дела, които не влизат в компетентността на ВАС. Неговата подсъдност се определя в АПК. Административните съдилища разглеждат делата:
А) в състав от 1 съдия и това е принципът
Б) в състав от трима съдии, когато пред тях се оспорват решения на районния съд, постановени по наказателно-административно дело, тоест при обжалване на наказателни постановления. Съдебни заседатели в административните съдилища няма. В производствата пред административните съдилища участват прокурори, когато това е предвидено със закон или по тяхна преценка.
Административният съд се състои от съдии. Те имат идентичен правен статут с останалите съдии. С оглед на това, че административните съдилища в много отношения са приравнение на окръжните съдилища, много от изискванията важат и за административния съд. Напр. изискването за осем годишен юридически стаж.
В зависимост от обема и характера на делата по решение на ОС в административния съд могат да се създават специализирани по материа отделения. Например по дела свързани с данъчни проблеми, по земята, по устройството на територията, по закона за защита на конкуренцията, закона за обществените поръчки.
Всичките съдии на административния съд образуват ОС. То има идентични правомощия, както ОС на окръжния съд. Например, ежегодно утвърждава състава на отделенията, анализира и обобщава практиката на административния съд по дадени материи, обсъжда на края на всеки 3 години разпределението на съдии по отделения и т.н.
Административния съд се ръководи от председател. Той се избира и утвърждава след конкурс от ВСС. Той притежава правомощия еднакви с тези на председателя на окръжния съд. Напр. изготвя годишния доклад за дейността на административния съд, изготвя справки и статистически данни, разпределя съдиите по отделения (когато съществуват такива), председателства съдебни състави, представя съда като юридическо лице.
Особено важно негово правомощие е, че осъществява общоорганизационно и административно ръководство на административния съд. Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на административния съд са задължителни.