7. Окръжен съд

Окръжните съдилища са конституционно предвидени съдилища. Това са съдилища, които заедно с Районните съдилища имат сравнително най-голям стабилитет.
Те не са изменяни от създаването на търновската конституция. Окръжните съдилища са 28. Техните съдебни райони съвпадат с границите на областите. Техните седалища са в областните центрове. Единствено в София има СГС. СГС има правно положение на Окръжен съд Окръжните съдилища разглеждат делата:
1. Като първа инстанция – по граждански дела като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване и оспорване на бащинство, за прекратяване на осиновяване и за поставяне под запрещение.
a. Искове за собственост и други вещни права с цена на иска над 50 хиляди лева.
b. искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 хил.лв., с предложение на исковете за издръжка и др.
c. искове за установяване на недопустимост на вписването (чл.104 от ГПК)
По наказателни дела – НПК изрично посочва текстовете, по които е първа инстанция окръжния съд.
2. Като втора инстанция – той разглежда жалбите срещу решенията на районния съд. Като първа инстанция разглежда граждански дела в състав от 1 съдия, а наказателните – пт 1 съдия и 2 съдебни заседатели. Като втора инстанция окържният съд винаги действа в състав от трима съдии. Един от тях може да бъде младши съдия. В окържния съд има съдии и младши съдии. Съдиите притежават идентичен правен статут с други съдии в страната. Броят им се определя от ВСС. В зависимост от броя на делата, характера и тяхната сложност предопределят дали да се създадат отделения в окръжните съдилища. Практиката досега е за две отделения – гражданско и наказателно. В зависимост от броя на търговските дела в някои окръжни съдилища има и търговски отделения.
В по-големите окръжни съдилища действат фирмени отделения, които се занимават с фирмени дела. Понастоящем вписването се извършва в Агенция по вписванията. В окръжните съдилища остана само вписването на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации. Отделенията се ръководят от председателя или от неговите заместници. Административният ръководител е неговият председател. Той и неговите заместници се назначават от ВСС.
В окръжните съдилища действа общо събрание. То се състои от всички съдии. Младшите съдии не са членове на общо събрание, но те участват със съвещателен глас. ОС притежава преди всичко организационни функции. То разпределя съдиите в отделения, обобщава практиката на окържния съд и на районните съдилища, дава мнения по проекти за тълкувателни решения и т.н. Тълкувателните решения се приемат от ВКС. Окръжният съд се ръководи от председател, той осъществява организационното и административното ръководство на административния съд. Той представлява окържния съд като юридическо лице. Председателят подготвя задължителния 6-месечен и годишен отчет за дейността на окръжния съд, свиква и ръководи ОС. Той има право да командирова районни съдии от един районен съд в друг, в съдебен район на окръжния съд. Председателят на окръжния съд назначава, освобождава и осъществява дисциплинарната отговорност на служителите на съда и т.н.