4. Организация и функциониране на ВСС

ВСС е конституционно изграден орган, той е висш орган. С оглед на това, че в организационно отношение е на върха на своеобразната пирамида на органите на съдебната власт, неговите функции засягат основните моменти от конституирането и функционирането на органите на съдебната власт,
ВСС е постоянно действащ държавен орган. Тъй като се състои от 25 члена и приема своите решения на принципа на колективността, т.е. на заседания, той осъществява организационното ръководство на органите на съдебната власт. Ето защо в журналистическата лексика, той се определя образно като “правителството на съдебната власт”. Дейността на ВСС се осъществява на редица основни начала. Особено съществено място сред тях заемат принципите на законност, колективност, публичност, политически неутралитет и откритост. ВСС притежава юридическа персонификация, т.е. той е юридическо лице. Седалището на ВСС е в гр. София (ул. Съборна 9). ВСС е най-важното структурно звено в системата на съдебната власт. Това се определя от обстоятелството, че той определя стратегията за развитието на системата и предприема необходимите практически стъпки за нейната реализация. Неговото важно място се определя от кръга на правомощията, които са дефинирани в Конституцията, ЗСВ и др. нормативни актове.
По-конкретно неговите правомощия са:
1. Той определя съдебните райони и седалищата на всички съдилища, прокурори и следствени органи. Практически определяйки съдебния район на съответния съд, той определя и района на действие на прокуратурата и следствието, тъй като те следват съдилищата.
2. Определя броя на съдиите, прокурорите и следователите във всички прокуратури и следствени органи. Това означава, че ВСС премества със свои решения каквато и да била магистратска длъжност.
3. Предлага на президента за назначаване и освобождаване председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор. Президентът може да не издаде указ и да върне на ВСС предложението, при повторно предложение президентът е конституционно задължен да назначи кандидата.
4. Назначава директора на Национална следствена служба, също и освобождава.
5. Назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност всички прокурори, следователи и съдии. За разлика от други държави и от бивша практика в страната, назначаването на магистратите става не с правен акт на президента или на орган на изпълнителната власт, а с решение на ВСС. Това негово решение може да се оспорва пред ВАС.
6. Взема решение за придобиване на статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи. Това са единствените категории лица, които притежават статут на несменяемост. Съответният кандидат ще получи такъв статут след 5 годишен стаж в органите на съдебната власт и след атестация от ВСС.
7. Избира административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт (председатели, прокурори и заместник председатели), административни ръководители и техните заместници и ръководителите на териториалните следствени служби.
8. Определя броя и взема решение за поощряване на съответните магистрати.
9. Дава разрешение за сваляне на имунитета и за повдигане на обвинение срещу съдии, следователи и прокурори, както и за задържане на магистрати, и за временно отстраняване от длъжност.
10. Осъществява планирането на стратегическото развитие на органите на съдебната власт като приема програми, планове и т.н.
11. Организира непрекъснатата квалификация и осъвършенстване на всички магистрати. В тази връзка към Министерството на правосъдието е изграден специален институт , чийто планове се осъществяват със съдействието на ВСС.
12. Утвърждава правилата за етика, които се приемат от съсловните комисии на съдии, прокурори и следователи.
13. Води, актуализира и съхранява личните дела на съдии, прокурори и следователи.
14. На всяко полугодие представя и обобщава информация за дейността на съдилищата, прокуратурата и следствието. Годишните доклади се внасят в НС. Те следва да се публикуват и в интернет в срок до 31.07.
15. Координира сътрудничеството на съдебната власт с други държавни и недържавни организации и осигурява участието на свои представители в тях.
16. Образува и решава дисциплинарни дела срещу съдии, прокурори и следователи.
17. Съгласува проекта на бюджета на органите на съдебната власт. Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Той се внася от министъра на правосъдието, който го внася за обсъждане във ВСС. Това означава, че в НС могат да се внесат два проекта за бюджета на съдебната власт – единият е на МС, а другият – обсъденият от ВСС. Посочвайки, че бюджетът на съдебната власт е самостоятелен не означава, че той се приема като самостоятелен закон. Той е компонент от общия републикански проект. Бюджетът на съдебната власт включва приходи от дейността на органите на съдебната власт и разходите на тяхната дейност. Посочените свои правомощия ВСС осъществява чрез приемане на правни актове. Това са решения, правилници и наредби. Тези актове могат да бъдат оспорвани пред ВАС. Организацията на работа на ВСС се предопределя от неговата характеристика на компетентен орган. Всички негови правни актове се приемат на заседанията му. ВСС избира от своя състав постоянни и временни комисии. Те са звена, подпомагащи неговата дейност.
Такива комисии са:
a. По предложенията и атестирането
b. По правна политика
c. По съдебна администрация
В тези комисии се включват членове на ВСС. Броят на членовете и персоналният им състав се определят с решение на ВСС. Всяка комисия избира от своя състав председател. Комисиите провеждат легитимни заседания ако присъстват повече от ½ от техния състав. Решенията им се вземат с обикновено мнозинство. Комисиите са помощни органи, ето защо техните актове не могат да бъдат предмет на оспорване пред ВАС. Могат да бъдат оспорвани само актове на ВСС.
ВСС като колективен орган приема своите актове на заседания. Законът изисква той да заседава най-малко веднъж на три месеца. Практически обаче ВСС заседава всяка седмица. Заседанията се водят от министъра на правосъдието. Той обаче няма право да участва. В случай, че той отсъства, то заседанието се води от един от членовете на ВСС. Заседанията са законни, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му. Решенията на ВСС се приемат с мнозинство повече от половината с явно гласуване. ВСС обаче може да реши заседанието да бъде закрито и да бъде извършено тайно гласуване. Изискването за тайно гласуване за назначаване, повишаване, понижаване и освобождаване на магистрати е императивно, както и за избор на административни ръководители. Дневният ред и решенията на ВСС се публикуват на интернет страницата на ВСС.
18. Членовете на ВСС се избират с обикновено мнозинство от народните представители. Инспекторатът е мандатен орган. Той се избира за срок от 5 години. Това се отнася за главния инспектор. Инспекторите се избират за срок от 4 години. Главните инспектори могат да се избират за повторен мандат веднага, но не за повече от 2 последователни мандата. Това е съществена разлика от възможността за избор на членове на ВСС, но не могат да бъдат избирани последователно за втори мандат.
С оглед независимост инспекторатът разполага със свой отделен бюджет, но той се приема пряко от НС. Той обаче е елемент или част от общия бюджет на съдебната власт. Инспекторатът има отделни функции. Той осъществява проверка на дейността на магистратите без да се засяга независимостта им при осъществяване на техните функции. Инспекторатът има преди всичко органи задължително с процедурен характер. В неговия обхват не влиза законосъобразността на постановените актове на съдии, прокурори и следователи. Те подлежат само на процесуален контрол, уреден в ГПК, НПК и АПК.
19. Инспекторатът може да действа:
a. Служебно (да се самосезира)
b. По инициатива на граждански и юридически лица
c. По сигнали на съдии, прокурори и следователи на основа на своите проверки.
Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до ВСС и компетентните държавни органи. Следователно актовете на инспектората не пораждат непосредствен правен ефект. Докладите за извършените проверки се внасят във ВСС. Той е органът, който ще вземе съответните решения. В този смисъл актовете на Инспектората не могат да бъдат предмет на съдебно обжалване. Може да бъдат оспорени актове на ВСС, които се приемат по повод на тези актове. Подготвят годишния доклад, който се внася във ВСС. Важно изискване е дейността на инспектората да има публичен характер. Това става с поддържане на собствен интернет сайт, както и чрез предоставяне на информация чрез средствата за масова информация.