3. Правно положение на ВСС

ВСС е конституционно установен орган. Като такъв той бе формиран за пръв път с Конституцията от 1991г. В този смисъл той е сравнително нов в държавно-правната ни история. С оглед на своите функции неговият статут се установи с Конституцията (чл.129 и по-следващите). (А също и ЗСВ и с подзаконови нормативни актове. От общо 5 промени на Конституцията, 4 от тях засягат правното положение на ВСС.
ВСС е колективен орган, той се състои от 25 члена, като трима от тях са по право – това са председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор. Тези трима ръководители на висшите магистратури не са изборни, те се включват по право. Останалите 22ма се формират от две квоти. Едната квота се избира от НС, а другата от органите на съдебната власт. Местата на съдиите, прокурорите и следователите, т.е. 11-те члена са: 6 от съда, т.е. избират се от съдиите, 4 от прокурорите и 1 от следователите.
Необходимо е включването на изборните членове на ВСС да отговарят на две групи качества. Първата група е свързана с техните нравствени характеристики. Те следва да имат високопрофесионални и нравствени качества. Втората група изисквания е свързана с това, че кандидатите трябва да притежават най-малко 15 години юридически стаж. Това време, прекарано в юридическата дейност, се явява своеобразна гаранция, че те познават проблемите на съдебната власт. В състава на ВСС могат да бъдат включени съдии, прокурори, следователи, хабилитирани и научни работници, адвокати и т.н. Заедно с това съществува и несъвместимост с челноството на ВСС. Такива са положението на народен представител, общински съветник или кмет. Заемането на каквато и да било длъжност в държавната или в общинската администрация, упражняването на търговска дейсност или избирането за член на управителния, контролния или надзорни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска дейност.
Член на ВСС не може да упражнява своята юридическа или друга професионална платена дейност. Несъвместимо е да бъде осъден за извършено престъпление, независимо дали е реабилитиран или освободен от наказателна отговорност за уличително престъпление.
Мандатът на ВСС е 5 годишен. За пръв път ВСС е постоянно действащ орган, неговите членове са в трудово правоотношение именно като членове на съвета. Досега членовете са в трудовите си функции в съответните организации (съд, прокуратура, следствие и пр.)
ВСС се формира чрез избори. За да бъде избран за член на ВСС дадено лице, е необходимо мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители. Изборът на членове на ВСС от съдебната квота принципно е двустепенен. Изборът на член от съдиите и прокурорите се провежда на отделни събрания като представителството е по 1 човек на 10 души.Изборът на следовател става на общо събрание на следователите.
Събранията се свикват с писмена покана на представителя на съответния съд. Избраните представители участват в ОС на съдиите. Общото делегатско събрание се свиква съответно от представители на ВКС и ВАС. ОС на прокуратурата се свиква от главния пркурор. Изборът става с тайно гласуване и с мнозинство от повече от половината от присъстващите. Изборът може да се оспори пред ВАС. Право на обжалване имат 1/5 от участниците в ОС или делегатското събрание, както и всеки кандидат, който има правен интерес. ВСС осъществява своята дейност със Закона за съдебната власт и нормативните актове. Като нов момент в неговата структура се приема факта,че се изгради инспекторат.