2. Органи и система на съдебната власт

Конституцията на РБ определя системата и структурата на органите на съдебната власт. Конституцията посочва три важни групи органи:
1. съдилищата
2. прокуратурата
3. следствените органи
Тези три групи органи притежават общите юридически белези на този вид органи, но заедно с това те притежават и специфични признаци, които ни позволяват да ги поделим в самостоятелни групи. Съдилищата разрешават правни спорове. Те могат да бъдат с гражданско-правен характер, наказателно-правен характер и административно-правен характер. Прокуратурата има за задача да следи спазването на законността; ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му протичане, като самата тя може да извършва разследване, привлича към отговорност лицата извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела с общ характер. Наказателните дела с общ характер имат по-висока степен обществена отговорност. Лицето е привлечено от прокуратурата (обвиението се поддържа в съдебно заседание от прокурор и е внесено в прокуратурата);
Престъпления – кражба, документално престъпление, поддържано място за разврат, убийство, изнасилване. Наказателни дела с частен характер се образуват по жалба на пострадало лице. Наказателно-административно дело – за обжалване на наказателни постановления, административни нарушения (КАТ).
Прокуратурата още упражнява надзор върху изпълнението на наказанията. Следствените органи осъществяват разследване по наказателни дела в рамките, предвидени в закона.

Органи на съдебната власт
Правораздаването на органите се осъществява от съдилищата. Те са ВКС и ВАС. ВКС осъществява върховен съдебен надзор за точно прилагане на законите от всички съдилища. ВАС осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.
В тези съдилища се решават граждански, търговски и наказателни дела. Административните съдилища са специализирани съдилища, за настоящия момент други специализирани съдилища няма. Има идеи за създаване на трудови, данъчни съдилища, също и съдилища за малолетни. Създаването на извънредни съдилища е недопустимо.
Структурата на прокуратурата и следствието следват структурата на съдилищата.
Ако се приеме новият закон, окръжните следствени служби ще изчезнат. Има 5 апелативни съдилища.