14. Прокуратура

Прокуратурата е конституционно установен орган. В чл.127 на Конституцията се определя конституционноправният статут на прокуратурата. Структурата и е в съответствие със структурата на съдилищата.

Следователно съществуват:
- ВКП - ВКС
- ВАП - ВАС
- Апелативна прокуратура – Апелативни съдилища
- Военно-апелативна пр.
- Окръжна прокуратура
- Районна прокуратура
- Военна прокуратура

Прокуратурата е самостоятелно изграден и съществуващ орган на съдебната власт. Обстоятелството, че тяхната структура е в съответствие с тази на съдилищата не ги превръща в елемент на съдилищата. На върха на структурата е главният прокурор. Различните прокуратури не притежават юридическа персонификация. Нямат признаци на юридически лица. Това е съществена разлика със съдилищата.

Всяко от съдилищата представлява юридическо лице. Единството и персонификацията на прокуратурата се изразява в това, че всеки прокурор е подчинен на по-висшестоящи, а всички те – на главния прокурор. Прокурорите, които участват в административни дела, разглеждани от административни съдилища са от окръжната прокуратура, ето защо се създават административни отделения към окръжни прокуратури, в които се включват прокурори участващи по административни дела. Прокурорите, както и съдиите се назначават след конкурс от ВСС.

Всяка прокуратура има административен ръководител, той е апелативен прокурор, а другите прокурори са прокурори при апелативната прокуратура, окръжната и т.н. Възможно е главният прокурор да възлага своите правомощия на ръководителите на ВКП и ВАП, те се явяват негови заместници.

Главният прокурор се избира от ВСС. Той се назначава, както и председателят на ВКС и ВАС с указ на Президента. Той (президентът) може да откаже и върне предложението на ВСС. При повторно предложение той няма право да не назначи лицето.
Главният прокурор ръководи цялата система на прокуратурата. Той организира и ръководи и разпределя работата между своите заместници. Главният прокурор като ръководител на единната и централизирана прокуратура назначава и освобождава ръководителите във ВКП и ВАП.
Главният прокурор осъществява ръководство и контрол над всички прокурорски органи. Административните ръководители на всички прокуратури се назначават от ВСС след конкурс. Те могат да заемат длъжността най-много 2 полседователни мандата. Централизираната система означава, че всички актове и действия могат да бъдат обжалвани пред непосредствено горестоящия прокурор.

Чл.127 от Конституцията дефинира следните правомощия на прокуратурата:
- ръководи разследването
- по своя преценка може да участва в разследването, това означава, че той може да се включи с оглед на обществената значимост.
- привлича към отговорност лицата
- упражнява надзор за изпълнението на наказателни и други принудителни мерки.
- предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове

При изпълнение на своите функции, той може да издава документи, сведения, прокети, да възлага на своите органи да извършват проверки и т.н.