12. Върховен административен съд

Върховният административен съд (ВАС) е конституционно установен орган. Съгласно чл.125, ал.1 той осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Статута на ВАС се уреждаше от специален закон – Закон за ВАС. Той беше отменен с АПК. Ето защо материално-правният статут на ВАС се урежда от ЗСВ, а съдопроизводството от АПК. Той, както и ВКС, има юрисдикция върху територията на цялата страна.

Върховният административен съд (ВАС) има 2 колегии във всяка от които има отделения, а в тях – състави. Обособени са по предмета и материята – жалби свързани с данъците, териториалното устройство и т.н. Двете колегии се ръководят от заместник председатели.

Председателя на ВАС е мандатен – с мандат от седем години. Избира се по същата процедура, както и председателят на ВКС и главният прокурор. Заместник председателите се избират от ВСС след конкурс. Председателите на отделенията се назначават от председателя на ВАС. ВАС действа като първа и като касационна инстанция. Като първа инстанция пред него се оспорват актове, зададени от МС и министрите, както и някои други актове, посочени в НПК. ВАС заседава в състав:
а) трима съдии, освен ако в закона не е предвидено друго
б) ОС на всяка от колегиите
в) ОС на всички колегии
Правомощията им са идентични с тези на колегиите на ВКС. ВАС има пленум, чийто пълномощия са еднакви с тези на пленума на ВКС.