11. Върховен касационен съд

ВКС е конституционно установен орган. Той има трайно присъствие в държавноправната история на страната. В отделни периоди той се е наричал ВКС, а в други – ВС; но такъв винаги е съществувал от Търновската Конституция до днес. Той е действал като касационна инстанция, но заедно с това в отделни периоди той е разглеждал и наказателни дела като първоинстанционен съд. ВКС осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Следователно той е висшата съдебна инстанция по граждански и наказателни дела.. До създаването на ВАС, той се явяваше такава и по административните дела. ВКС има за свой съдебен район територията на Република България, следователно неговата юрисдикция се разпростира върху нея. ВКС разглежда наказателни, граждански и търговски дела. На основата им са създадени три колегии – 1 гражданска, 1 наказателна и 1 търговска. Тези колегии се ръководят от председателя или заместник-председателя на ВКС. Във всяка колегия има отделения ( I, II и III гражданско; I, II търговско и I, II, III наказателно). В отделенията действат състави, т.е. съдиите са разпределени на състави. Всяка от тези колегии разглежда специфичните за нея дела.

ВС заседава в няколко състава:
а) в състав от трима съдии, най-типичният съдебен състав. В него той разглежа касационните жалби или протести срещу решение на Апелативните или Окръжните съдилища. Новият ГПК създаде производство за допустимост на касационното обжалване.
б) ОС на Гражданската и търговската колегия в случаите, когато се разглежда искане за приемане на тълкувателно решение, общи въпроси на гражданското и търговското правораздаване. В това ОС участват всички съдии от двете колегии.
в) ОС на наказателната, гражданската и търговската колегия. То разглежда искания за тълкувателни решения, свързани с общи въпроси на правораздаването. Освен ОС във ВКС съществува и пленум. За разлика от ОС на колегиите, коиъо приемат тълкувателни решения по проблеми на правораздаването, пленумът има преди всичко организационни функции. Той определя състава на колегиите и броя на съставите на отделенията. В кръга на неговите правомощия е обсъждането на доклада на предеседателя на ВКС за едногодишната дейност на съда. Следователно неговата компетентност се отнася до приемане на решения, свързани с организацията на работата на съда. В заседанията на пленума могат да участват главния прокурор или неговият заместник при ВКП, председателя или член на висшия адвокатски съвет председателите на апелативните съдилища и т.н. В пленума участват всички съдии на ВКС.

В състава на ОС на наказателната, гражданаската и търговската колегия участват съдиите в тях. Заместник председателите на ВКС се избират от ВСС след конкурс. Те са мандатни. Ръководителите на отделенията се назначават от председателя на ВКС. Председателят на ВКС се назначава и освобождава от Президента по предложение на ВСС. Мандатът му е 7 години. Той не може да бъде избиран повторно. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно предложение на ВСС.