10. Апелативен съд

Конституционно установен орган. Има сравнително променливо място в държавно-правната система на страната. В отделни години той съществува, а в други е ликвидиран. Той е възстановен с приемането на Конституцията от 1991г. Той действа като въззивна (апелативна) институция по дела, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционни решения от административния съд. Следователно апелативният съд не действа като първа инстанция. Пред него се оспорват постановления, присъди и решения на окръжните съдилища като първа инстанция. Приравнен на апелатичния съд е военноапелативния съд. Той регулира делата срещу постановени решения на военните съдилища. В страната съществуват 5 апелативни съдилища, техните седалища са в София, Пловдив, Варна, Бургас и Търново. Съдебните райони обхващат по няколко съдебни района на окръжните съдилища. Така например Софийският апелативен съд обхваща съдебните райони на окръжните съдилища в София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Враца и Монтана. Съществува един военно-апелативен съд. Пред него се атакуват актовете на военните съдилища от цялата страна. Седалището му е в София.
Апелативният съд се състои от съдии. Те, както и всички останали съдии се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от ВСС. Съдиите образуват ОС на апелативния съд. В него могат да участват със съвещателен глас представителите на окръжните съдилища от съдебния район на дадения апелативен съд. ОС на апелативния съд притежава идентични правомощия с ОС на окръжния съд. Апелативния съд се ръководи от председател. Неговите функции са свързани с осъществяването на организационно и административно ръководство на Апелативния съд. Той изготвя годишните доклади, справки и пр. Неговите правомощия включват правомощията, които упражнява председателя на окръжния съд. Апелативният съд заседава в състав от трима съдии, освен ако в закона не е посочено друго. В неговия състав не се включват съдебни заседатели. Апелативният съд действа като апелативна инстанция, това означава, че тук могат да се представят нови писмени и устни доказателства. Различното с касационната инстанция е това, че в касационното производство могат да се поставят само писмени доказателства. Друга съществена разлика е, че въззивният съд обсъжда законосъобразността и основателността на атакувания съдебен акт в неговата цялост. При касационното производство касационният съд обсъжда единствено и само изрично посочените основания за незаконосъобразност на атакувания акт.
В апелативния съд – в съставите му – не участват младши съдии, каквото участие е възможно в съставите на окръжните съдилища.
Председателят на апелативния съд има 5 годишен мандат. Назначава се след конкурс от ВСС.