9. Възникване и развитие на международните правоотношения. Обмитяване. Процес (етапи) на обмитяването.

М правоотношения са отношения, които възникват, развиват се и се погасяват в сферата на действие на М с-ма като резултат от развиваната от държавата М дейност въз основа на М-правни разпоредби по повод въвеждане на стоки на територията на страната, определяне на М режим. М облагаема ст-ст и М сборове, както и надзора и контрола в/у тази дейност. М правоотношения възникват в следствие на проявени юридически факти. След преминаване на М граница при вноса автоматично възникват М правоотношения относно въвеждане на стоките в М територия на РБ. Възникват организационни М правоотношения (базисни). Те се делят на няколко подгрупи и са свързани с упражняване на М надзор и контрол по спазване на законодателството, превозване на стоките по М направление от лицето, въвеждащо стоките, предаването им в склада, определяне маршрута на движение на стоките представяне и манифестиране на стоките, временното им складиране, издаваме на М направления. 8
определяне на М режим. За възникването и развитието на организацията на М правоотношения се изисква и проява на волята на декларатора. Тези М правоотношения са процесуално-правни. След възникване на тази група М правоотношения се развиват същинските материално-правни М правоотношения. За да възникнат е необходимо осъществяването на оперативната дейност на М органи по определяне на М облагаема ст-ст и митните сборове. Към тази група следва да се отнесат и обезпечаване на М задължения и събиране на митните сборове. Третата група М правоотношения - - контролните. Възникват по силата на закона и се развиват непрекъснато. Възникват в момента на въвеждане на стоките на М територия на РБ. Проявяват се непрекъснато при осъществяване на М режими и продължават до момента на преустановяване на М режим. Тези М правоотношения имат перманентно проявление и поддържат стабилността на М система. Понятието "обмитяване" се използва в отменения закон за митниците. От гледна точка на теорията то включва: преглеждане, описване, оценяване и тарифиране на стоките, изчисляване, заплащане или обезпечаване на митните сборове или пропускане на стоките безмитно. Това съдържание на понятието напълно съответства на производството за определяне на митните сборове. Производството за определяне на М ст-ст и митните сборове може да бъде съкратено и пълно, в зависимост от действията в процеса на обмитяване и издавания акт на М администрация. Съкратено М производство. Започва въз основа на подадена от вносителя/пътника декларация. М ст-ст се изчислява от вносителя и се контролира от М органи. Цената на вложените стоки се определя в крайна сметка от М органи. Пр-вото приключва в момента на събиране на митните сборове. За целта се издава разписка/квитанция. Наредба № 1 за М контрол върху стоки и м/ународни пратки, внасяни и изнасяни от пътници и ФЛ.
Пълно М производство. Започва въз основа на манифестиране на стоките и подаване на М декларация, както и в резултат на М проверка/ревизия. Това пр-во завършва с издаване на решение на М органи, което подлежи на обжалване пред no-горе стоящ орган (Агенция "Митници" към Министъра на Финансите по условията на ЗАП). Наред с определяне на М ст-ст, митниците са длъжни да определят и данъчната облагаема ст-ст, когато трябва да бъдат определени ДДС и акцизите. Докато при съкратено М пр-во има едновременност на действията на декларатора и М орган, то при пълното М пр-во има няколко етапа предпроцедурна дейност подаване на М манифест (от капитана на кораба/негов пълномощник; началник ЖП гара; превозвача/притежателя на стоката); предаване на стоките на складовете на митницата или в складове под М контрол под опис; задължения на превозвача да съобщи на получателя на стоката за нейното пристигане и предаването й в складовете; задължение на получателя за митническото оформяне на стоката - деклариране, определяне на М облагаема ст-ст и митните сборове и тяхното събиране в срок (ако не се спази, митницата уведомява получателя да ги вдигне в определен срок, който ако не се спази, митницата се разпорежда с тях като с държавна собственост). Има три фази: процедурна дейност; определяне М облагаема ст-ст, митните сборове и данъчната облагаема ст-ст; събиране и обезпечаване на М сборове.