8. Субекти на международните правоотношения. Собственик, притежател, вносител и др. Условия за контролиране на субектите.

1. Условия за контролиране на субектите. Всяко М правоотношение има 2 субекта:
1.1. активен - винаги е държавата (М органи)
1.2. пасивен - ФЛ, ЮЛ - физическото лице трябва да бъде правоспособно и дееспособно, а ЮЛ трябва да бъде дееспособно (решение на съда за регистрация по ТЗ), при определяне на митни сборове и дължими данъци ЮЛ трябва да бъде и данъчно регистрирано по обща данъчна регистрация и специалната по ЗДДС и ЗА. Пасивни субекти по М правоотношения. В Закона за Митниците се говори за "лица" и "декларатори". Понятието "лице" няма специално определено предметно съдържание. Такова може да бъде собственикът, притежателят, превозвачът на стоката, притежателят на други документи, установяващи7 права на вносната стока, водачи на превозни средства и др. Понятието "декларатор" също не е уточнено от законодателя. Декларатор може да бъде превозвач, притежател, придружител на стоката, длъжностно лице от юридическата личност - вносител. ФЛ и ЮЛ могат да бъдат представлявани пред М органи. Представителят - ЮЛ или ФЛ, като например М агент. Той трябва да отговаря на определени условия: да е местно лице, освен в изрично предвидените от закона случаи. Той следва да уведоми М органи, че е представител на определено лице. а те от своя страна следва да се уверят в това като им се представят писмени доказателства (например нотариално заверено пълномощно от упълномощителя). М органи следва да се уверят и че той е .ееспособно лице и може сам да декларира стоката. Субекта на М правоотношения следва да се определя за всеки конкретен случай.
Понятието "длъжник за плащане на М задължение" - в него е вложено по-широко съдържание. Като митническо задължено лице се приемат и деклараторът и представителят. 2. Видове субекти в М правоотношения - групи лица:
2.1. декларатора на въвежданите в страната стоки и предоставянето им пред М органи при внос и при временен внос. При косвено представителство трябва да бъдат конституирани като пасивен субект и представителя и представлявания.
2.2. лицата, извършили неправомерно въвеждане на стоки в М територия на РБ. включително тези. които неправомерно въвеждат стоки от свободната зона/склад в останалата част на М територия или съдействат за това. както и тези. закупили или приели такива стоки, за които са знаели или са предполагали, че са отклонени от М надзор.
2.3. лицата, чиято дейност непосредствено е свързана с упражняването на М надзор - лица. допуснати отклонения от М надзор, лица. закупили/приели стоки като са знаели или предполагали за отклонението
2.4. лица, които не са изпълнили изискванията, произтичащи от временното складиране на стоките или при ползване на М режим.
2.5. лица. в разположение на които са предадени стоките под М надзор - две правни хипотези: А) касае се до употребяване/изразходване на стоки в свободната зона/склад при условия, различни от предвидените в закона. Б) при използване на стоки в свободната зона/склад, за което не се представят достоверни доказателства на М органи - приема се. че са били употребени/изразходвани при условия, различни от предвидените в закона.
2.6. лицата-износители на стоки - в момента на подаване на М декларация се определя субекта
2.7. лицата-износители на стоки без М декларация; които подлежат на облагане, в това число лицата, които са участвали в износа и са знаели, че стоките са без мито.
Когато на пасивната страна бъдат конституирани две или повече лица. те отговарят солидарно за митните сборове, които се дължат.
2.8. М органи - активен субект. Компетентността им е определена от закона - длъжни са да определят М облагаема ст-ст. митните сборове, данъците и таксите, за което са натоварени от закона.
. Също така обезпечават вземането на държавата, събират митните сборове и данъци, установяват М нарушения и издават наказателни постановления.