7. Митнически правоотношения. Характеристика и видове.

Митнически правоотношения са отношения, които възникват, развиват се и се погасяват в сферата на действие на М с-ма в резултат от М дейност на държавата въз основа на М-правните норми по повод: въвеждане на стоки на територията на РБ, определяне на М режим, М облагаема ст-ст и митни сборове, които
осъществяват надзор и контрол върху тазн дейност.
М правоотношения възникват в резултат на проявени юридически факти.
М правоотношения биват:
1. Според предмета на правно регулиране:
1.1.1. организационни (базисни) МП - могат да се класифицират в няколко групи: първата се отнася до организационните отношения, възникващи автоматично от момента на въвеждане на стоките на М територия на страната. Възникват веднага задължения за М органи да упражнят М надзор и контрол съобразно действащото законодателство. Създава се М статут на стоките и се упражнява надзор и контрол за евентуалната му промяна. Възникват веднага задължения и за лицето, въвеждащо стоките на българска М територия - да превози стоките по М направление и да ги предаде в склада. Определя се и маршрут на движението на стоките. Друга група правоотношения е тази по представяне, по манифестираме на стоките и тяхното временно складиране. Друга група -- по издаване на М направления и определяне на М режим.
Тези правоотношения са и процесуално-правни. За възникването и развитието им се изисква и проявление на волята на декларатора на стоките.
1.1.2. разпределителни (същински) • Разпределителните материално правни МП се характеризират с възникването и развитието на други финансово-правни и данъчни правоотношения Свързани са с определянето на М облагаема ст-ст и митни сборове от М органи. Решението на М органи за дължими митни сборове може да се обжалва по ЗАП в 7 дневен срок от съобщаването. Задължения възникват и за лицата, които въвеждат стоките в страната. Към тези правоотношения следва да се отнасят и обезпечаване на М задължения и събиране на митните сборове. Елементи, характеризиращи тези правоотношения са: волята на държавата, парично-имуществения им х-р и трансформиране правото на собственост на част от дохода на вносителя/износителя в полза на държавата.
1.1.3. контролни МП -- възникват автоматично по силата на закона от момента на въвеждане на стоките на М територия на страната, те подлежат на М надзор и контрол. С установяване на М режим възникват и се развиват контролни правоотношения по неговото спазване, които продължават до неговото преустановяване. По предметно съдържание контролните М правоотношения са съвкупност от права и задължения на държавните органи и задължените лица. Тези отношения нямат парично-имуществен х-р. Те възникват и се развиват непрекъснато, имат предметен х-р, като осигуряват стабилност на М с-ма. Тяхното осъществяване може да доведе до нови правопораждащи факти, въз основа на които да се развият материални М правоотношения или да се установят М нарушения и престъпления.
1.2.1. материално-правни;
1.2.2. процесуално-правни.
-Характерен белег на М право е властническия метод. Haň-ярка проява на този метод е служебното начало. Инициативата е винаги в ръцете на държавните органи.