19. Митнически контрол върху стоки, пристигащи в България от чужбина.

Дейността на М органи включва осъществяваните от тях на М територия на страната М надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през РБ, събирането на митните сборове, прилагането на административно наказателни разпоредби и разследвания на престъпления в случаите, при условията и по реда. предвидени в НПК. М контрол има легатно определение в ЗМ (чл. 2, ат. 3). М контрол представлява специфични действия, извършвани от М органи като: проверка на стоки, на транспортни, търговски, счетоводни и др. документи на ФЛ и ЮЛ. на превозни ср-ва. багажи и други стоки, пренасяни през държавната граница и други подобни действия за осигуряване спазването на М законодателство и спазването на другите разпоредби, приложими за стоките от М надзор, както и събирането на митните сборове. В процеса на М пр-во непрекъснато се упражнява М надзор и контрол. М пр-во е ред за прилагане на законодателството и се х-pa с няколко фази съобразно определения М режим. Режимът на М надзор и контрол е определен в ППЗМ (чл. З от ЗМ). М контрол върху стоки, пристигащи в РБ от чужбина се отнася към митническия режим "внос". М режим "внос" представлява съвкупност от действия и мерки относно прилагане на митническото законодателство и търговската политика при въвеждане на чуждестранни стоки на българска М територия, определяне на М ст-ст и митни сборове, обезпечаване на събирането и контрол върху тази дейност. Съгласно чл. 90 от ЗМ понятието "режим с отложено плащане" се отнася за чуждестранни стоки, оставени под следните режими: "транзит", "митническо складиране", обработка под М контрол и временен внос. Понятието "М икономически режим" се отнася до стоки, поставени под следните режими: "митническо складиране", "активно усъвършенстване", "обработка под М контрол", "временен внос" и "пасивно усъвършенстване". От разпоредбите на закона се разбира, че от режима на отложено плащане и М икономически режим са изключени стоките, поставени под М режим "внос". Проверката на стоките се извършва в М учреждение М органи уведомяват декларатора за решението си да извършат проверка на стоките. Когато М органи решат да вземат проба от стоки, те уведомяват декларатора или негов представител. М органи попълват документ по образец. Когато М органи извършват документен контрол на М декларация и придружаващите я документи или проверка на стоките, те трябва да отбележат задължително върху екземпляра, които остава у тях обхвата и резултата от документния контрол/проверка. При несъответствие между данните от декларацията и проверката се прави корекция в облагането, изчисляват се сумите за възстановяване или други суми. Когато са внесени стоки със специфично предназначение и се облагат с намачени или нулеви мита и такси, те се намират под М надзор. Надзорът приключва, когато условията за получаване на наматени или нулеви мита са премахнати, стоките са изнесени или унищожени и др. (чл. 88 от ЗМ). М органи отлагат с мотивирано решение даването на разрешение за вдигане на декларирани за режим "внос" стоки и незабавно уведомяват компетентните органи по надзора на пазара, когато при извършване на проверката се установят: съмнения относно качеството на стоката, което би довело до риск за живота и здравето на хората; когато стоките не се придружават от документите, изисквани съгласно правилата за безопасност или не са маркирани в съответствие с тези правила. Ако компетентните органи по надзор на пазара считат, че стоките не представляват сериозен и непосредствен риск, М органи разрешават вдигането на