18. Митнически контрол върху превоз на стоки.

Дейността на М органи включва осъществяваните от тях на М територия на страната М надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за от и през РБ, събирането на митни сборове, прилагането на административно наказателна разпоредба и разследвания на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в НПК.
М контрол има легално определение в ЗМ (чл 2). М контрол представлява специфични действия, извършвани от М органи като: проверка на стоки, на транспортни, търговски, счетоводни и др. документи на ФЛ и ЮЛ, на превозни ср-ва, багажи и други стоки, пренасяни през държавната граница и други подобни действия за осигуряване спазването на М законодателство и спазването на другите разпоредби, приложими за стоките от М надзор, както и събирането на митните сборове. В процеса на М пр-во, непрекъснато се упражнява М надзор и контрол. М np-во е ред за прилагане на законодателството и се х-pa с няколко фази съобразни определения М режим. Режимът на М надзор и контрол е определен в ППЗМ (чл. З от ЗМ).-
М контрол върху превоза на стоки е неизменна и задължителна процедура като част от контрола на превозните ср-ва. Преди започване на М контрол, капитана на кораба, лицензирания ЖП превозвач, командира на въздухоплавателното ср-во и лицензиран превозвач по шосейни МПС са длъжни да представят на М органи превозните документи на стоките (манифест на стоките). Предоставените манифести са вписват в задължителен дневник и се съхраняват в папки към този дневник. Превоза на стоки е от категорията М режим "транзит" — той е режим с отложено плащане.
Този режим разрешава пренасяните стоки от едно на друго място на М територия на РБ. Обект на режима са чуждестранни стоки без да бъдат облагани с вносни митни сборове и без да подлежат на мерките на търговската политика, както и местни стоки, предназначени за износ, за които се извършват съответни М формалности. Превози се осъществяват под покритието на карнет ТИР и карнет АТА, използвани като транзитен гаранционен документ. Режимът приключва, когато стоките и необходимите документи се представят в определеното М учреждение Когато се касае за пренасяне на стоки на територията на друга държава, режимът "транзит" се прилага по редът, определен в м/ународно споразумение или под покритието на транзитните документи, издадени на територията на РБ. Правата и задълженията на титуляра на режима са определени в ЗМ и в издаденото направление за М режим "транзит". Той е длъжен да представи стоките в непроменено състояние и срок при спазване на мерките, взети от М органи за тяхното идентифициране и да спазва разпоредбите на режима. Титуляра на режим 18
"транзит" има задължението да обезпечи държавните вземания от мита, данъци и такси, които биха възникнали за въведена в страната стока. Обезпечението не се изисква при превоз по въздух, електропровод, БДЖ и др. Когато формуляр № 5 на транзитната декларация не се върне в отправното М учреждение в срок от 1 месец, М органи уведомяват за това отговорното лице и изискват от него да се представи доказателство за завършване на режима. Между М органи се извършва обмен на данни чрез използване на информационни технологии и мрежи за пренос на данни. В отправното М учреждение следва да се получи уведомление за пристигане. Ако в срок от 3 месеца от датата на приемане на транзитната декларация, М орган в отправното М учреждение не разполага с доказателство, че режимът е завършил, се започва незабавно процедура за издирване с цел събиране на необходимите данни за приключване на режима, както и за установяване на обстоятелствата, свързани с възникването на М задължение - определянето на длъжника и вземането под отчет.
Когато чрез процедурата на издирване се установи, че режимът не е завършил нормално, М органи в отправното М учреждение предприемат всички необходими действия по събиране на дължимите митни сборове и другите държавни вземания.