17. Митнически контрол върху превозните средства.

Дейността на М органи включва осъществяваните от тях на М територия на страната, М надзор и
контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за от и през РБ. събирането на митни
сборове, прилагането на административно наказателни разпоредби и разследвания на престъпленията в
случаите, при условията е при реда. предвидени в НПК.М контрол има легално определение в Закона на Митниците, (чл. 2 ал. 3) М контрол представлява специфични действия, извършвани от М органи като проверка на стоки, на транспортни, търговски,счетоводни и др. документи, на ФЛ и ЮЛ, на превозни ср-ва, на багажи и др. стоки, пренасяни през държавната граница и други подобни действия за осигуряване спазването на М законодателство и спазването на другите разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор, както и събирането на митните сборове. В процеса на М пр-во непрекъснато се упражнява М надзор и контрол. М пр-во еред за прилагане на законодателството и се х-ризира с няколко фази съобразно определения М режим.
Режимът на М надзор и контрол е определен в ППЗМ (чл 3 от ЗМ). Превозните средства биват: кораби, м/ународни влакове, въздухоплавателни ср-ва и автомобили, извършващи м/ународни превозиКонтрол на корабите - М контрол на пристигащите и заминаващите от или за чужбина м/ународен рейскораби се състои в проверяване на корабните документи за превозваните стоки, на пренасяните левове ичуждестранна валута в наличност и благородни метали и скъпоценните камъни и изделия с и от тях; на корабните помещения и имущество; на багажите на пътниците, както и вещите на екипажа и на другителица, намиращи се на кораба. М органи имат право да извършват М надзор и контрол и на кораби, осъществяващи вътрешно плаване.За извършените проверки, М органи съставят протокол в 2 екземпляра, който се подписва и от капитана на кораба или от корабопритежателя, на когото се предава екземпляр от протокола. М контрол на пристигащите от и заминаващи в международен рейс кораби се извършва по време на входящата или изходящата контрола, в която участват органите на граничния контрол и на изпълнителна агенция "Морска администрация".Преди започване на М контрол, капитанът на кораба е длъжен да представи на М органи товарния корабен манифест; превозните документи за стоките; декларация за определени стоки; списък на екипажа на кораба; списък на пътниците и др. М контрол на български и чужди военни кораби и на техните екипажи се осъществява по рад. определен от МФ. съгласувано с МО. Органите на изпълнителна агенция "Морска администрация" разрешава да замине кораб в м/ународен рейс след като капитанът представи писмено съгласие за това от митническото учерждение. КОНТРОЛ на м/ународните влакове - те спират в граничните ЖП гари на определени места и веднага се предоставят от лицензирания ЖП превозвач на М органи за извършване на М контрол. М органи имат право да извършват проверки и на локомотивите, вагони, обслужващ персонал на влака,
на стоките, пътниците и багажите. Редът, по който се извършва М контрол на единните гари се определя 17
в сключените м/ународни спогодби. М органи имат право на контрол и по време на движение на м/ународния влак. М учреждения, осъществяващи надзор и контрол в граничните ЖП гари водят дневник за пристигналите от чужбина и заминаващите за чужбина м/ународни влакове. За всеки пристигнал от чужбина влак в граничната ЖП гара лицензираният ЖП превозвач предава набор от документи на входното митническо учреждение, посочени в ППЗМ.
Когато се установи, че поставените пломби или други обезпечения са с нарушена цялост, граничната ЖП гара съставя констативен протокол, който се подписва от М служител. М учреждение провежда разследване за евентуално М нарушение и ако не се установи нарушение, извършва необходимите действия за събиране на дължимите мита, такси; данъци и акцизи. Контрол на въздухоплавателните средства и автомобилите, извършващи м/ународни превози. М учреждения водят дневник за пристигащите от чужбина и за излитащите за чужбина въздухоплавателни средства. Те имат право да извършват М контрол на пристигащите от и заминаващите за чужбина въздухоплавателни ср-ва и на натоварените стоки, на превозваните пътници и техните багажи и на екипажите. Командирите са длъжни да предоставят на М органи екземпляр от манифеста за стоките, намиращи се на борда, съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. М органи имат право да задържат за проверка въздухоплавателни ср-ва и след определеното по разписанието време за тръгването им. За българските и чуждестранни военни самолети контрола се извършва по ред. определен от МФ и МО. Шосейните моторни превозни средства могат да преминават държавната граница по шосета, открити за м/ународни превози, в които има М учреждения М органи имат право на контрол на превозваните в тях стоки, пътници и техните багажи, на водачите, обслужващия персонал и техните багажи. М учреждения водят дневник за пристигащите от чужбина и на заминаващите за чужоина автомобили, превозващи стоки.