16. Митнически контрол и проверка. Същност и значение. Видове.

Дейността на М органи включва осъществяваните от тях на М територия на страната М надзор иконтрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през РБ, събирането на митни сборове, прилагането на административно-наказателни разпоредби и разследване на престъпления в
случаите, при условия и по реда, предвидени в НПК. В глава 1 -- "Общи положения" от Закона за Митниците са дадени легални определения за митнически надзор и митнически контрол. М надзор - съвкупност от действията на М органи, предприемани с цел осигуряване, спазването на М законодателство и другите разпоредби с приложими за стоките под митнически надзор. М контрол - - извършването от М органи на специфични действия като проверки на стоки, на транспортни, търговски, счетоводни и др. документи на ФЛ и ЮЛ, на превозни средства, на багажи и др. стоки, пренасяни през държавната граница и други подобни действия за осигуряване спазването на М законодателство и спазването на други разпоредби, приложими за стоките под М надзор, както исъбирането на митните сборове. М дейност представлява комплекс от волеизявления и разпореждания, конкретни дейности, които не биха могли изцяло да се вместят в предметното съдържание на двете понятия. Двете действия – контрол и надзор понякога прерастват едно в друго при промяна условията на правния режим. От гледна точка на финансовото право като наука, М контрол е вид финансов контрол. М контрол се упражнява от компетентни М органи на щатна длъжност. Органите на МВР подпомагат митниците при реатното извършване на контрола. М контролна дейност представлява М режим. Това е комплексна дейност. М режим обхваща внесените стоки, преглеждане, описване, оценяване чрез режим на внос, износ, М складиране, свободно складиране, тарифиране на стоките, изчисляване, заплащане или обезпечаване на митните сборове или пропускане на стоките безмитно. Преглеждането и опакованетона стоките е дейност по правоприлагане и контрол. Митническата контролна дейност е правно нормирана - основен белег (ЗМ, ППЗМ, международни договори, митническа тарифа и ПМС). - друг белег съпоставянето на обекта и предмета на контрола е действащото М законодателство. Предмет е натачната стока, багажи, предмети, поща и др. Обекта са действията на притежателите на стоката. М контролни органи правят проверка на пристигналата вносна стока дали отговаря на договорената между двете страни. Проверката обхваща дейността на превозвача, стоките предадени от него в М складове и правилното манифестиране на стоката, пристигнал в РБ. - друг белег - установяване на фактите относно правилното прилагане на М правните норми и при допуснати нарушения, факти от значение за предприемане на мерки и отговорности. 16 - друг белег - на М контролната дейност •- предприемане на мерки за въздействие и отговорности. Отговорността бива административна, наказателна, имуществена, дисциплинарна. М проверка - х-ризира се със същите белези като М контрол. Различието е в количествено отношение. М контрол е комплекс от действия, докато проверката представлява ограничени действия, които зависят от предмета и обекта на контрола (едно или повече съпоставяния върху един и същ обект или предмет). Предмет на М контрол - наличната стока, която ще се изнася/внася, описана в декларацията или манифестирана от превозвача или притежателя й. превозните средства, самите пътници. Обект на М контрол - действията или бездействията на ФЛ, които преминават М граница в м/ународен и вътрешен аспект, които трябва да съответстват на законите в страната. Видове М контрол: - относно времето на упражняване на М контрол - бива предварителен, текущ и последващ. Последния има за обект дейността на лицата след като стоката вече е вдигната от М складове и предоставена на вносителя. - относно предмета на контрол - върху превозваните стоки; върху стоките, пристигащи в РБ от чужбина по воден път; върху временния внос или износ; върху м/ународните пратки, пътници и техните багажи.