15. Обжалване на действията на митническите органи по повод определяне на митническа облагаема стойност.

М органи издават решение, с което определят дължимите митни сборове. Това решение се основава на събраните доказателства относно размера на М стойност, кодиране на стоките и определяна на тарифната ставка. Решението следва да е мотивирано.
Решението е индивидуален, фин..админ., акт (т.е. данъч. облагат, акт) и трябва да отговаря на ЗАП.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от деня на неговото съобщаване (ЗАП). То може да се обжалва по админ. ред, а след изчерпване на този ред и по съдебен ред, предвиден в ЗАП.
При спиране на изпълнението на обжалваното решение, свързано с облагане с вносни / износни митни сборове, се изисква обезпечаване на техния размер.
Пълното митническо производство се характеризира и с последващи действия, когато неправилно са били приложени М норми за определяне на MOC и митните сборове. Тогава събраните в по-малко митни сборове се досъбират от притежателите на стоките, ако бъдат установени в 5-годишен срок от деня на обмитяване на стоките. В тези случаи митницата е длъжна да съобщи на задълженото лице за допустимата грешка и да му съобщи какви митни сборове трябва да доплати. Ако лицето не внесе допълн. митни сборове, митницата издава решение за принудително събиране. Лицето може да обжалва това решение в 7 дневен срок от деня на връчването.
Правото на жалба е в интерес не само на задължените физ. / юрид. лице, но и в интерес на държавата.
Как ще се защити вносителят на стоките, ако бъдат установени грешки при определяне на М основа и митни сборове?
Съгласно чл. 216 ЗМ митниците връщат събраните в повече митни сборове, ако са поискани в 3-годишен срок от деня на уведомяване на лицето. Отказът да се върнат надвзетите митни сборове може да се обжалва по реда на ЗАП.
Предмет на обжалване - издаден от М органи решение за определяне на митни сборове, вкл. и тези по повод допуснати грешки - цялото решение или част от него. 15
Жалбата - писмена, отговаря на определени изисквания - кой я подава, пред кого, да съдържа данни и какво се иска (опред. нова М стойност в срока на обжалване, митни сборове, отменяваме, язменяване, отхвърляне), подпис и писмени доказателства. Срокът за обжалване тече от следващия ден на получаване на съобщението / връчване на решението.
Жалбата - подадена в митницата, издала решението, или по пощата. Може бланкетна жалба за да бъде спазен срокът.Жалбата - може да бъде оттеглена писмено - до митницата до адм. М директор.II инстанция - също сумира допълн. доказателства.Адм. М директор - - в двуседмичен срок трябва да разгледа жапбата и да се произнесе по законосъобразност с решение. Може да отмени изцяло / отчасти решението. Връща на началника на митницата.Ако не се обжалва решението влиза в сила.То може да бъде изменено на второ основание - 1)по реда на гражданско-процесуален кодекс - при откриване на нови обстоятелства, писмени доказателства. 2)задължението е опред. в нарушение на закона (данъчна ревизия). Предложение за изменение -- в 5-годишен срок, считано от началото на годината, следваща тази, за която се отнася задължението. По инициатива на данъчния орган, по-висшестоящия данъчен орган, прокурора.