14. Давност в митническото право. Същност и значение.

Правото за събиране на митни сборове се погасява с 5-годишна давност (по стария ЗМ --15 години). Погасяването по давност с изтичане на 5 - - год. предполага, че през това време не са предприемани принудителни изпълнителни действия. Такава разпоредба няма. Но давността не тече при откриване на производство по несъстоятелност.
Митата и данъците са държ. вземания, поради което по отношение на митническото право е приложим и Закон за Събиране на Държ. Вземания (ЗСДВ). Давността по ЗСДВ е 5 години и започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо (т.е. е изчерпана възможността за промяна по адм. / съдебен ред да бъде променено влязлото в сила постановление / решение на съда. Давността се прекъсва с всяко действие на данъчния орган по изпълнението. Ако това изпълнение се осъществява от митническите органи, всяко тяхно действие е достатъчно основание за прекъсване на дейността. Действията на М органи се отнасят до принудително изпълнение на митни сборове.
Митните сборове стават изискуеми от деня, в който са определени от М администрация. Когато действията са обжалвани по повод определяне на М стойности или определяна на дължимото общо или преференциално мито, то вземането става изискуемо и започва да тече давност от момента на окончателното влизане на решението в сила..
С прекъсване на давността при принудителното изпълнение започва да тече нова давност.
Погасяването по давност на митните сборове предполага възникнало право на държавата, определено по размер и със съответния акт на държавен админ. орган / съда.
Това право може да бъде погасено не само чрез изтичане на 5-годишна погасителна давност, но финансова амнистия или опрощаване (все по - рядко се използват тези способи).