13. Събиране на митни сборове. права и задължения на органите и митническо задължените лица.

Събирането на митните сборове е нормативно определено от ЗМ и 3 Събиране Държавни Вземания (ЗСДВ). Митническите вземания са различни. Според ЗМ това са: - митни сборове за внесени / изнесени стоки - вземания от неизпълнени задължения кум митниците, произтичащи от несъбрани митни сборове; задължения от такси; при допуснати грешки при определяне на М облагаема стойност или тарифна ставка; - вземания на основата на поръчителства и др. Възможно е с друг акт на НС. както и с ЗСДВ да се възложи събирането на държ. вземания от митниците. Така се определя компетентността на М органи по събиране на широк кръг държ. вземания. Редът за събиране на М вземания е предвиден в ЗМ. Стоката се освобождава след заплащане на митните сборове. Митните сборове се събират в лв. Когато митницата е събрана в повече митни сборове, те подлежат на връщането. Искането трябва да бъде направено в двугодишен срок. който започва да тече от деня на заплащането им. При неизпълнение на разпоредбите по събиране на митните сборове се търси дисциплинарна отговорност. В закона на митниците има изрични разпоредби за солидарна отговорност при 14 неизпълнение на задълженията по събиране на митните сборове. При доказване извършването на престъпление, солидарната отговорност винаги възниква.