12. Освобождаване от митническа проверка.

Според бълг. М законодателство се освобождават:
1)От М проверка и митни сборове багажи на лица, ползващи се с диплом, имунитет. Условие е багажът да се превозва с превозни средства, с което тези лица пътуват. Багажите могат да бъдат проверявани с разрешение на министъра на финансите, съгласувано с министъра на външ. работи. Багажите могат да бъдат проверявани с разрешение на министъра на финансите, съгласувано с министъра на външните работи.Багажите подлежат на проверка, ако се превозват отделно. Освобождават се от митни сборове, ако са предмети за задоволяване на лични и семейни нужди. Вносът/износът се освобождава от митни сборове, ако е направен в 3-месечен срок от пристигане/напускане на страната.2) От митни сборове пратки за лиза с диплом, имунитет; 2 условия за освобождаване: пратките да са предназначени за нуждите на мисията; това да се осъществява на принципа на взаимност;3)От митни сборове на багажи и пратки на недипломатически служители в представителствата на чужди държави при условията на взаимност; 4) От митни сборове на диплом, поща при условие, че пакетите носят печата/пломбата на МВнР, на диплом, представителство или на постоянни представителства на международни организации;5) От М проверка и митни сборове длъжностни лица на основата на взаимност.В нормативната уредба са предвидени следните фактически състави за освобождаване от митни сборове след извършена М проверка: 1) от вносни митни сборове - за стоки под М контрол, оказали се повредени, негодни за пряко ползване/преработка; 2) от износни митни сборове - движимото имущество на лицата, които трайно се изселват от страната: хранителни продукти, горивни материали, оборудване, закупени от чуждестранни кораби в наши пристанища; предмети, подарени на чуждестранни Ф Л / юрид. 3) от вносни и износни митни сборове на употребявано имущество, влизащо в състава на открито наследство; пратки, съдържащи предмети за лично и семейно ползване. Министърът на финансите може да освободи напълно / частично от митни сборове:- при особени случаи (внос / износ от социално слаби лица); от пострадали от бедствия и др.- отделни случаи на внос на стоки от държавни учреждения , кооперативни и обществени организации.