11. Митни сборове. понятие и нормативно определение.

Понятието "Митни сборове" има събирателен х-р. Съгласно отменения ЗМ, митните сборове обхващат събраните от митниците мита, данъци и такси. Според новия ЗМ, митните сборове биват вносни и износни и обхващат митата и събираните от митницата такси. Законодателят не е определил дали събираните от митницата данъци са част от митните сборове. М администрация действа като данъчен орган при определяне и събиране на ДДС и акцизите, както и при събиране на предвидените държавни такси . Съгласно Закона за Акцизите при извършване на сделка по внос М органи начисляват и събират акциза на датата, на която стоките преминават през М контрол. По закона за ДДС подлежат на облагане и внасяните в страната стоки. При определяне на облагаемата основа, М органи прилагат нормите за закона за ДДС и Закона за акцизите. При влизане на решение за определяне на данъка в сила, той се събира по реда на закона за събиране на държавните вземания. М администрация събира и таксите, предвидени в Закона за държавните такси, както и таксите за извънредни услуги на митниците, извършвани извън митниците или в извънработно време. Митото се х-pa със следните белези: то е парично плащане; не полежи на връщане, когато е правилно определено; винаги има паричен х-р; при него се трансформира правото на собственост на част от дохода на вносителя на стоката, изчислена на основата на MOC; постъпва в Държавния Бюджет за задоволяване на общи нужди; имат определена икономическа задача по защита на българското производство: определянето и заплащането на митата е дейност на държавата. 10 3.1. тарифен номер -- състои се от 9 цифри, като първите 6 представляват кода на стоките по хармонизираната система; 7-ма и 8-мата и цифра съответстват на 7-мата и 8-мата цифра от кода на стоките по комбинираната номенклатура на ЕС; 9-тата цифра с код на национално ниво. 3.2. описание на стоката - включва факти от обективната действителност, които трябва да са налице, за да бъде извършено класирането на стоките. Трябва да се вземат предвид и забележките към позициите (съдържат изисквания). 3.3. ставки - общи мита - ставка - размер на дължимото мито към определена единица. Прилагат се към страни, които прилагат режима на най-облагодетелствана нация по отношение на българските стоки.
3.4. справки - преференциални мита -- прилагат се за стоки от страни, на които РБ предоставя едностранно тарифни преференции съгласно общата система на преференцията.
4. Изключване приложението на М тарифа
4.1. споразумение за асоцииране със страни-членки на ЕС; договори за създаване на зони за свободна търговия; споразумения със страни-членки на ЕАСТ.
4.2. за стоките, които не отговарят на изискванията за произход в споразуменията по т. 1 и за стоки, необхванати от такива споразумения, се прилагат общите мита
4.3. стоки, произхождащи от страни, които не прилагат режима на най-облагодетелствана нация за български стоки, М тарифи се прилагат в двоен размер, посочен в колона 3 на М тарифа. 4.4. стоки, които не се облагат, но произхождат от страни, посочени от българска страна изрично 4.5. безмитният внос/преференциални мита се предоставят при едновременно спазване на следните условия: стоките да произхождат от съответната страна, да бъдат директно транспортирани, сертификат за произход, приет в рамките на общата система за преференции 5. Правилник за прилагане на Закона на Митниците - трети по ред нормативен акт, регулиращ определянето на М ст-ст. Предвижда три фактически състава за определяне на М ст-ст: 5.1. отнася се за вносните стоки - MOC се определя по тяхната покупна цена в чужбина, като се добавят всички направени разходи, необходими за доставянето на стоките до нашата граница 5.2. отнася се за износните стоки -- MOC се определя по тяхната продажна цена в чужбина, като се приспаднат разходите, направени извън границите на РБ. 5.3. внос на предмети с по-значителна ст-ст (на единица предмет) - определянето на MOC се осъществява с помощта на комисия, включваща вещи лица. Тя дава оценка на предметите, когато те нямат цени на дребно у нас.