10. Определяне на митническата облагаема стойност. Постановка на въпроса. Определяне според нормативните актове. Фактически състави.

1. Нормативна основа за определяне на MOC са ЗМ, Правилника за прилагане на Закона на Митниците, М тарифа и подзаконови нормативни актове. Според нормативното определение (чл. 34 ЗМ) М ст-ст е определената за М цели, ст-ст на стоките в лв. Начинът на изчисляване на М ст-ст е определен в ЗМ. Той регулира отношенията от материално-правен и процесуално-правен х-р за определяне на М ст-ст. С този закон се упълномощава Мин. Съвет да издаде тарифи, в които се определя номенклатурата на стоките и съответните мита. С тарифите се определят фактическите състави, при наличието на които възниква М правоотношение и задължение за плащане на митни сборове. Прилагат се и разпоредбите на ППЗМ относно допълнителните условия и правила за определяне на М ст-ст . подоговорната ст-ст на идентични/сходни стоки. М стойност може да се определя при специфични случаи и с постановление на Мин. съвет, тъй като съгласно ЗМ, Мин. Съвет може да определя и друг начин за облагане на стоките при нетърговски обмен. Процесът на образуване на М ст-ст е комплекс от променящи се действия на М органи и вносителите. Определянето на М ст-ст се осъществява по различен начин при стоки с известни цени, при внос на идентични стоки, на сходни стоки и др. Определяне на М ст-ст на стоки, внасяни в РБ по ЗМ. М ст-ст се определя с цел определяне на митните сборове за прилагане на М тарифа на РБ и на установени с нормативен акт мерки, различни от тарифните. Могат да се систематизират следните фактически състави за определяне на М ст-ст по ЗМ за внасяне на стоки по: 1) договорната ст-ст, т.е. реално платената или подлежаща на плащане цена на стоките - основен състав. 2) договорната ст-ст на идентични стоки, продадени за износ в РБ. 3) договорната ст-ст на сходни стоки 4) на М ст-ст на внасяни стоки, вносни и идентични или сходни стоки, продавани у нас в състоянието, в което се внасят. 5) М ст-ст на внасяните стоки върху основата на изчислената ст-ст. Определяне на М ст-ст на стоки по договорната ст-ст ако е определена или реално платена или подлежаща на плащане цена на стоката, продадена за износ за РБ. Два документа могат да се използват като доказателство -- договора за доставка и платежния документ. Необходими са допълнително доказателства ако изплащането ще се извърши по-късно. За да бъде определен пълния р-р на М ст-ст към договорната ст-ст трябва да бъдат прибавени р-ди относно: комисионни за посредничество; за контейнери, опаковка; разпределената ст-ст на стоки и услуги, предоставени от купувача като инструменти, материали и др.; такси за остойностяване на стоката; транспортни разходи до входния граничен пункт; товаро-разтоварни операции и др. Добавките са изчерпателно изброени в закона. М ст-ст може да бъде определена въз основа на договорната ст-ст ако не са налице следните условия, които могат да повлияят върху митническата ст-ст: - да няма ограничение относно правото на разпореждане/ползване на стоките от купувача (изключение са ограниченията, направено от българска страна или които определят географския район, където могат да бъдат препредавани стоките и не засягат съществено ст-стта им) - продажбата, цената да не е подчинена на условия, чиято ст-ст не може да бъде определена. - част от прихода да не се връща пряко или косвено на продавача - купувачът и продавачът да не са свързани лица - следва да се има предвид дали отношението на свързани лица се е отразило на договорната цена. Определената М ст-ст не следва да включва р-ди като разходи за строителство, монтаж след вноса на стоката, мита, данъци, акцизи, такси, дължими в РБ за вноса или продажбата на стоките, платените данъци в страната , от която произхождат стоките и др Договорната ст-ст на идентични стоки, продадени за износ в РБ. договорната ст-ст на сходни стоки на М ст-ст на внасяни стоки, вносни и идентични или сходни стоки, продавани у нас в състоянието, в което се внасят и М ст-ст на внасяните стоки върху основата на изчислената ст-ст са разновидност на договорната ст-ст.
2. Определяне на MOC според М тарифа на РБ.
Митата, с които се облагат внасяните/изнасяните стоки се определят с тарифи, утвърдени от Мин. Съвет. М тарифа включва номенклатурата на стоките, които се внасят в РБ - подреждат се , описват се, излагат се основните им х-ки, както и ставките на митата, с които се облагат стоките при внос. Хармонизирането на М тарифа с м/ународното законодателство се отнася до номенклатурата на стоките. Тя е в съответствие с хармонизираната с-ма за описание и кодиране на стоките (общите правила, забележки към разделите, главите, подпозициите), както и с комбинираната номенклатура на ЕС. Класирането на стоките в номенклатурата на М тарифа се осъществява от преносителя на стоката и се контролира от М органи. Класирането се извършва въз основа на термините, позициите и забележките към разделите/главите. Ако има внос на стоки, при които термините, визирани в позициите, не са налице, се прилагат общите правила за класиране на стоките в номенклатурата на М тарифа (например ако един артикул е упоменат в определена позиция и в това състояние притежава основните х-ки на завършен артикул, се приема, че при незавършен вид той е включен в тази позиция. 3. Структура на М тарифа - състои се от 4 елемента: 10 3.1. тарифен номер -- състои се от 9 цифри, като първите 6 представляват кода на стоките по хармонизираната система; 7-ма и 8-мата и цифра съответстват на 7-мата и 8-мата цифра от кода на стоките по комбинираната номенклатура на ЕС; 9-тата цифра с код на национално ниво.
3.2. описание на стоката - включва факти от обективната действителност, които трябва да са налице, за да бъде извършено класирането на стоките. Трябва да се вземат предвид и забележките към позициите (съдържат изисквания).
3.3. ставки - общи мита - ставка - размер на дължимото мито към определена единица. Прилагат се към страни, които прилагат режима на най-облагодетелствана нация по отношение на българските стоки.
3.4. справки - преференциални мита -- прилагат се за стоки от страни, на които РБ предоставя едностранно тарифни преференции съгласно общата система на преференцията.
4. Изключване приложението на М тарифа
4.1. споразумение за асоцииране със страни-членки на ЕС; договори за създаване на зони за свободна търговия; споразумения със страни-членки на ЕАСТ.
4.2. за стоките, които не отговарят на изискванията за произход в споразуменията по т. 1 и за стоки, необхванати от такива споразумения, се прилагат общите мита
4.3. стоки, произхождащи от страни, които не прилагат режима на най-облагодетелствана нация за български стоки, М тарифи се прилагат в двоен размер, посочен в колона 3 на М тарифа.
4.4. стоки, които не се облагат, но произхождат от страни, посочени от българска страна изрично
4.5. безмитният внос/преференциални мита се предоставят при едновременно спазване на следните условия: стоките да произхождат от съответната страна, да бъдат директно транспортирани, сертификат за произход, приет в рамките на общата система за преференции
5. Правилник за прилагане на Закона на Митниците - трети по ред нормативен акт, регулиращ определянето на М ст-ст. Предвижда три фактически състава за определяне на М ст-ст:
5.1. отнася се за вносните стоки - MOC се определя по тяхната покупна цена в чужбина, като се добавят всички направени разходи, необходими за доставянето на стоките до нашата граница
5.2. отнася се за износните стоки -- MOC се определя по тяхната продажна цена в чужбина, като се приспаднат разходите, направени извън границите на РБ.
5.3. внос на предмети с по-значителна ст-ст (на единица предмет) - определянето на MOC се осъществява с помощта на комисия, включваща вещи лица. Тя дава оценка на предметите, когато те нямат цени на дребно у нас.