Митническо право 2021

Лекции по Митническо право

Съдържание:

1. Същност и значение на митническото право. Система на митническото право.
2. Митническото право като публично право. Предмет и метод на правно регулиране.
3. Съотношение на митническото право с отраслите на публичното, частното право и международното право.
4. Митническа система. Организационно устройство. Органи и тяхната компетентност.
5. Действия на МПН по време, място и по отношение на лицата.
6. Юридическите факти в митническото. Характеристика и видове. предметно съдържание.
7. Митнически правоотношения. Характеристика и видове.
8. Субекти на международните правоотношения. Собственик, притежател, вносител и др. Условия за контролиране на субектите.
9. Възникване и развитие на международните правоотношения. Обмитяване. Процес (етапи) на обмитяването.
10. Определяне на митническата облагаема стойност. Постановка на въпроса. Определяне според нормативните актове. Фактически състави.
11. Митни сборове. понятие и нормативно определение.
12. Освобождаване от митническа проверка.
13. Събиране на митни сборове. права и задължения на органите и митническо задължените лица.
14. Давност в митническото право. Същност и значение.
15. 0бжалване на действията на митническите органи по повод определяне на митническа облагаема стойност.
16. Митнически контрол и проверка. Същност и значение. Видове.
17. Митнически контрол върху превозните средства.
18. Митнически контрол върху превоз на стоки.
19. Митнически контрол върху стоки, пристигащи в България от чужбина.