6. Юридическите факти в митническото. Характеристика и видове. предметно съдържание.

Характеризирането на юридическите факти минава през два етапа: - етап на оценка на фактите на обективната действителност - етап на включване на фактите в МПН и приложението й. Внос, износ на стоки, съхраняването им в складове - това са факти на обективния свят, но наред с тях възникват и факти относно стимулиране на българската индустрия, селското стопанство - те са свързани с обективна обществено-икономическа необходимост. Освен фактите, които възникват на територията на РБ, значение имат и факти, възникващи извън нея. но са от значение за развитие на М правоотношения: м/ународни политически, икономически и др.дадености и отношения Когато полезността на факт от обективната действителност е установена. фактът придобива особено значение, той може да се включи в М правна норма. Държавата -включването на този факт в хипотезата на правната норма, го прави юридически факт. Юридически факти, включени в хипотезата на МПН са: факти от значение за създаване на задължения до всички лица на територията на РБ да уведомяват М органи за намерени и др. предмети; факти, чрезкоито се създава задължение до всички лица, свързани с внос, износ или транзит на стоки, да предават оригинални документи; факти за правомощията на М органи относно определянето на М режими, М облагаема ст-ст, М сборове и др. Тези факти присъстват в хипотезата на различните МПН. Видове юридически факти. Според същността и х-pa на регулираните обществено-икономически отношения, можем да ги квалифицираме както в предишния абзац. Традиционното делене е на обикновени, сложни и юридически фактически състави. МПН съдържат в хипотезата си факти от различните клонове на правото, затова те представляват no-скоро фактически състави.
В преобладаващата си част, ЮФ в МП са повече действия, отколкото събития. Предметно съдържание. Х-ката на ЮФ, визирани в хипотезата на МПН е от изключително значение. Някои факти са визирани и в други отрасли на правото. Но М норми съдържат и факти, които не са използвани от другите отрасли на публичното и частното право. Законодателят употребява и един технически похват - определя и предметното съдържание на употребяваните от него понятия: "стока", "М надзор", "М облагаема ст-ст", "местни лица". Определянето на предметното съдържание на ЮФ е също воля за регулиране - всички М норми се прилагат със съдържанието, което им е дал законодателят. В МП има понятия, където няма определяне на предметното съдържание на ЮФ ("корабни книжа" и др.) - те се използват от други клонове на правото или съдържанието им е съгласувано с м/ународнотоправо.