5. Действия на МПН по време, място и по отношение на лицата.

Конституцията на България дава приоритетно приложение на международното законодателство и международните митнически спогодби имат предимство при прилагането на МПН. МПН има особености и при приложението й вътре в страната - с него се съобразяват и транзитно преминаващите чужденци.

Действието на МПН по време - 3 дни след нейното публикуване, тя трябва да бъде прилагана. Изключения има, когато в самия закон е предвидено друго. Понякога действията на МПН по време се различава от действието на финансово-правната или данъчно-правната норма. Правните норми, с които се определят нови приходоизточници, влизат в сила от началото на следващата година (Решение на КС).

Действие на МПН по място. МПН действат на територията на Република България "Митническата територия на Република България е самата територия на Република България" - Закон за Митниците. В исторически аспект действието на МПН е било определено по различен начин - употребявани са били понятията "митническа гранична линия", "Митническа територия" и т.н. Сега граничната линия на Република България е "Митническата гранична линия".

Действие на МПН по отношение на лицата. Съгласно Закона за Митниците действието на митническото законодателство е по отношение на лицата - физически и юридически лица, независимо дали са български граждани или чужденци. Действието по отношение на лицата е свързано с ограниченията, които митническото законодателство може да наложи по отношение на лицата, които преминават през Република България или са вносители или износители. Преминаването на митническа граница и пропускането на стоки става само по определените митнически пътища и на определени за това места. Целта е ефикасен митнически контрол. Митническите пътища са контролно пропускателните входни и изходни магистрали, пътища, летища и др. Действието на МПН по отношение на лицата се отнася и до задължение за предаване на намерени или оставени при български граждани вещи.