4. Митническа система. Организационно устройство. Органи и тяхната компетентност.

Митническата система е компонент на финансовата система. Тя е средство за реалното осъществяване на търговската и финансова политика на държавата.

Първи неин елемент е ефективността й. Организацията на митническата с-ма обхваща устройството и организацията на митническите учреждения и органи, разкриване произхода на стоките, определяне на облагаемата стойност и митните сборове, организацията на приемането на стоки на митническата територия, създаване на митнически режими за различни видове дейности, обезпечаване на вземане, редът за обжалване на митнически решения, установяване на митнически нарушения, налагане на административни наказания, регулиране на отношенията по повод разпродажба на стоки, отнети в полза на държавата. Ефективността се извлича от синхронизирането на структурните елементи на тази система.

Вторият елемент на митническата система е съвкупността от регулираните обществено икономически отношения - изброени no-горе и отношенията във връзка с интеграционните процеси на митническата система със системите на европейските страни и тяхното законодателство. Важно значение имат процедурните правни норми -определят реда на процесите от момента на въвеждане на стоките на митническа територия до момента на събиране на митните сборове и другите държавни вземания.

Важно значение има избрания от законодателя ред за издаване и обжалване на решенията на митническите органи. Посочената структура разкрива две неща:
1. Обхванати са всички обществено-икономически отношения, присъщи на този процес.
2. Създадена е правно нормирана база за приложение на системата.

Налице са организационна обособеност и единство на системата. Митническата администрация е организирана в агенция "Митници" към Министъра на Финансите,която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София. Агенцията е структурирана в Централно Митническо Управление и регионални дирекции. Общата и специализираната администрация в Централното Митническо Управление са организирани дирекции. Регионалната митническа дирекция е структурирана в регионално митническо управление и митници.

Администрацията в регионалното митническо управление е организирана в отдели. Митницата е структурирана в Териториално митническо управление, митнически бюра и митнически пунктове. Администрацията в митницата е организирана в отдели.

- Централното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническата администрация.
- Регионалното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените митници. Обслужва информационно централното митническо управление.
- Териториалното митническо управление ръководи, организира, контролира митницата, митническите бюра и пунктове.

Агенция "Митници" се ръководи от директор, назначаван от министъра на финансите, съгласувано с министър-председателя. В структурата на агенцията има инспекторат. Той контролира дейността на митническата администрация. 

Митнически служител може да е дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред от право да заема тази длъжност. Основното задължение на митническата администрация е да упражнява контрол и надзор. Задължението й е да изисква представяне на стоки, документи, сведения във връзка с внос, износ и транзит на стоки.
Функциите на митническата система са контролна, охраняваща и фискална.