2. Митническото право като публично право. Предмет и метод на правно регулиране.

Освен като компонент на финансовото право, митническото право трябва да се отнесе и към публичното право. Чрез митническите норми са създадени система от органи и правила за поведение, правила за отношение на физическите и юридическите лица, когато осъществяват дейност на движение през митническа територия. Принадлежността на митническото право към публичното право се отразява и върху основните му начала. Освен законност, приоритет на международното право, демократичност и вътрешни разпоредби, тук спада и служебното начало. То предопределя задълженията на длъжностните лица и гражданите при прекосяване на митническата граница.

Предмет на митническото право. 
С митническото право се регулират специфични обществено-икономически отношения, които се характеризират с общи и специални белези. Общи белези са организиращата роля на държавата, място на проявление на митническите отношения, имуществено-паричния им характер и т.н. Специфичните белези разкриват самостоятелността по отношение на публичното право и абсолютната автономия към частното право. Предмет на правно регулиране са обществено-икономическите отношения. Те биват разпределителни и контролни.
Първите се регулират с норми, определящи облагаемата стойност, обмитяване, митни сборове, начин на тяхното плащане и др. Тези отношения имат специфични белези -резултат са от държавна финансова дейност, имат имуществен характер. Страни тук са физически и юридически лица като пасивни субекти и държавата като активен субект. Разпределителните отношения са свързани с образуването на митническата облагаема стойност. Особеното е, че разпределителните отношения се осъществяват само при превоз на стоки - при внос и износ. Тези отношения възникват в резултат на дейността на митническата администрация.
Втората група обществено-икономически отношения, предмет на правно регулиране с митнически норми са контролните правни норми. От Закона за митниците е видно, че това законодателство има преимуществено контролен характер.

Контролно регулираните обществени отношения са разнообразени и със специфични белези. Регулираните контролни обществено-икономически отношения не се свързват директно с разпределението на националния доход, но съдействат за правилното му разпределение, за правилното приложение на валутното и друго законодателство в страната. Спецификата на тези отношения е, че те съдействат за осъществяване на отношенията на различни клонове на правото. Предмет на правно регулиране са и отношенията в организацията на митническата дейност, системата на митниците и органите й.

Друга група регулирани отношения са тези по нарушаване на митническото законодателство. Метод на правно регулиране: тъй като уреждането на митническите отношения е държавна дейност, се използва властнически метод на правно регулиране. Властническото разпореждане може да намери израз в юридическите факти, визирани в митническата правна норма или в диспозицията на правната норма. Например понятието "стока" - всякакъв вид предмети, пренасяни през граница и не може да се дава друго тълкуване, като например "стока" по смисъла на гражданското право или по смисъла на икономическата интерпретация. В обяснението на понятието "стока" е вложена волята на държавата чрез властническо разпореждане. .