1. Същност и значение на митническото право. Система на митническото право.

С митническото право се регулират процесите на образуване и натрупване на финанси в държавния бюджет. Митническото право е част от финансовото право и с неговите норми се регулират отношенията по внос и износ, манифестиране, пазене и приемане на стоки под митнически контрол върху превозните средства и превозваните стоки. Митническото право е съвкупност от правните норми, с които се регулират процесите на образуване, разпределение и натрупване на финанси в държавния бюджет, тоест то е част от нормите на финансовото право. Митническото право е част от финансовото право. С нормите на митническото право се регулират отношенията по внос и износ, манифестиране, пазене и приемане на стоки под митнически контрол, временен внос и износ, международни пощенски пратки, контрол върху превозните средства и превозваните стоки от -физически и юридически лица.

С нормите на митническото право са регулирани:
- образуване на митническата облагаема стойност;
- процеса на обмитяване;
- процеси за продажба на стоки, отнети в полза на държавата и т.н.

Два процеса се реализират с митническото право:
- контрол върху възникване и приложение на финансовото законодателство, но и нормите на останалите клонове на правото;
- реално осъществяване на възникналите и развили се частно-граждански правни отношения.

Митническото право е компонент на финансовото право, с нормите на което се осъществяват реално само част от процесите на образуване и разпределение на дохода и печалбата. С термина "Митническо право" обозначаваме и частта от финансовото право, изучаваща обективното митническо право, създаването и приложението му.

Значението на митническото право се разкрива в две направления:
- вътрешноправен аспект - митническото право има за цел улесняване приложението на българското законодателство за развитие на икономическите отношения с всички страни, насърчава производителите.
- външноправен аспект - има задача да защитава българските производители, сключване на договори и тяхното изпълнение, да осигурява реалното приложение на финансовото право.

Основни начала: митническото право почива върху принципите на финансовото право: законност, демократично начало, приоритетно приложение на международното пред вътрешното право.

Система на митническото право
Митническото право е компонент на финансовото право. В рамките на митническата дейност значение има изучаването на митническия контрол и видовете митнически контрол; обмитяването; митните сборове, тяхната същност, предметно съдържание и изчисляване; безмитния внос и износ, система за погасяване на митническите нарушения и митническите престъпления и нарушения. Тази дейност се извършва от митническите органи.