Основи на частното право

Лекции по Основи на частното право
Съдържание:

1. Понятие за частно право. Система на частното право (ЧП). Предмет и система на общата част на гражданското право и на облигационното право.
2. Основни принципи на частното право.
3. Източници на частното право: нормативни актове, структура, йерархия, обичай, морал, справедливост. Съдебна практика. Сравнение.
4. Европейско частно право и влиянието му върху българското гражданско право. Опити за унификация на частното право в световен и европейски мащаб. Наднационални регулативни системи.
5. Действие на гражданските норми във времето. Влизане в сила. Действие по място и спрямо лицата. Действие на нормите занапред, спрямо заварени отношения и обратно действие.
6. Видове гражданско-правни норми: общи и специални, императивни и диспозитивни; абсолютно и относително определени, материални и процесуални. Презумпции и фикции.
7. Тълкуване: понятие, правна уредба. Възгледи за тълкуването. Логически способи за тълкуване. Видове тълкуване според способа: езиково, граматическо, логическо, систематическо, историческо, телеологическо, сравнително-правно.
8. Видове субективни права.
9. Видове непритезателни права.
10. Физическите лица като субекти на правото.
11. Ограничаване на дееспособността.
12. Юридически лица
13. Органи на юридическите лица и критерии за тях.
14. Разграничение между юридическите лица на Гражданското право и юридическите лица на Търговското право.
15. Обекти на частното право