9. Видове непритезателни права.

Делят се само по 2 критерия:
1) начина на тяхното упражняване
2) с оглед на клоновете на гражданското право, в които те могат да бъдат уредени.

1) Права, които се упражняват извънсъдебно и такива, които се упражняват по съдебен ред (пр.: извънсъдебно – чл.87 от ЗЗД; съдебно – правото на развод). Междинното не тези 2 – права, които се упражняват извънсъдебно или съдебно – с оглед на предмета.
2) Гражданско право обща част – да се иска унищожаване на сделка (чл.32 от ЗЗД); Вещно право – да се иска изкупуване на земя от съсобственици; Облигационно – чл.19, ал.3; Семейното – право да се иска развод; Наследственото – да се иска делба на наследството.
Специален вид протестативни права са т.нар. задължения – протестативни права, които могат да бъдат упражнени само и единствено ако срещу титуляра на възражението бъде отправена претенция от трето лице.
Възраженията биват няколко вида. Основното деление е според правните последици относно упражняването:
- Пресекателни – тези възражения, с които окончателно и завинаги се осуетява възможността за упражняване на насрещното субективно право
- Отлагателни – само временна пречка за осъществяване на претендираното субективно право; след определно време тези възражения не могат да се използват
Пр-ри: за пресекателни – .....................; за отлагателни – за неизтекъл падеж, възражение за неизпълнен договор и др.
Второ деление – дали е обвързано с друго субективно право или не:
- Самостоятелни – произтичат от едно и също правоотношение
- Несамостоятелни – произтичат от друго правоотношение
Трето деление – в зависимост от лицата, между които могат да бъдат упражнени правоотношенията:
- Относителни – едно лице може да отправи възраженията само срещу определен кръг лица (пр.: възражение за унищожаемост)
- Абсолютни – такива, които лицет може да отправи спрямо всички трети лица (пр.: възражение за нищожност, за погасяване на давност и др.)
Способи за защита на субективните права. Основна характеристика е,че те се ползват от държавна защита. Всеки може да се обърне към съда и да иска защита на правото си. Търсенето на защита от съда се осъществява чрез т.нар. исков съдебен процес. Лицето предявява иск до съда, съдът разглежда иска и се произнася с решение по него.

Съществуват 3 типа искове:
- Осъдителни
- Установителни
- Конститутивни

За субектите на правото (3 насоки):
- Правоотношенията се развиват между субекти
- Правните норми са адресирани до субекти на правото
- Субективните права и правните задължения – техни носители са субектите на правото
*субект на правото е човешко същество или социална даденост, които по силата на закона могат да бъдат носители на субективни права и правни задължения

В Частното право има 3 групи субекти:
- Физически лица
- Юридически лица
- Държавата (участва не като субект/носител на власт, а като равнопоставен участник в гражданско-правните отношения