7. Тълкуване: понятие, правна уредба. Възгледи за тълкуването. Логически способи за тълкуване. Видове тълкуване според способа: езиково, граматическо, логическо, систематическо, историческо, телеологическо, сравнително-правно.

Кои норми подлежат на тълкуване? – чл. 46, ал. 1 от ЗНА
Всички норми подлежат на тълкуване; Някои могат да се тълкуват буквално, а други чрез правни способи.
Възгледите за тълкуването са успоредни на значението.

Видове:
1. Според Органа, извършващ тълкуването:
- Автентично – от органа, приел нормативните актове/правните норми, т.е. самото НС, чрез приемането на т.нар. Тълкувателни закони; автентичното тълкуване не се използва в практиката, по-абстрактно е
- Доктринално – извършва се от представителите на правната норма (по-абстрактно)
- Тълкуване по конкретен правен казус – извършва се от Съда и от адвокатите във връзка със спора
2. Според способите за тълкуване:
- Езиково – основава се на синтаксис, пунктуация, т.е. на чисто езиковите способи и базисни принципи, когато една дума може да се тълкува в тесен и широк смисъл. Има общо и специално значение, избира се общото. Когато има правни понятия се тълкуват чрез дефинициите, които правото им дава.
- Логично тълкуване – има различни тълкувателни способи и методи:
» 1-ви способ – историческо тълкуване – целта е да се разбере каква е била волята на законодателя при приемането на даден акт/правна норма; обсъждат се мотивите на законодателя;
» 2-ри – сравнително-правно тълкуване – когато една норма е неясна, най-вече, когато е взета/заимствана от чужди законодателни образци, то тогава се разглеждат образците, за да се изясни смисълът на нормата в нашето законодателство;
» 3-ти – теологическо тълкуване – тълкуване, с оглед на целта на закона; всеки закон се приема с определена цел, за да въздейства върху определени правоотношения – неговите разпоредби трябва да се тълкуват в съгласие с тази цел.

2 принципа:
- Аргумент за противното – класически, логически. Когато нещо е разрешено, всяко нещо, което не е разрешено, е забранено.
- Аргумент за по-силното основание – логически не е издържан
На този, на когото е разрешено по-голямото, е разрешено и по-малкото, а на този с по-малкото, на който е забранено, забранено е и по-голямото. Проблемът е, че трудно се установява кое е малко и кое голямо.
Пр.: ако е забранено сключването на договор за 2 години, забранено е и за 5
- С оглед на резултата – потвърдително – езиковото и логическото тълкуване достигат до един и същ резултат; стеснително – езиковото тълкуване е с по-широк обхват; разширително – логическото тълкуване надхвърля езиковото.