14. Разграничение между юридическите лица на Гражданското право и юридическите лица на Търговското право.

ЮЛ на Търговското право се създават с цел постигане на печалба за участващите в тях, а ЮЛ на Гражданското право се създават с оглед защитата и реализирането на интересите на участниците в тях, чиито интереси не са свързани е реализирането на печалба; тези интереси могат да са имуществени, но не и свързани с печалба.

ЮЛ на Гражданското право:
Сдружения и Фондации – сдруженията са ЮЛ с членски състав, а фондацията е ЮЛ без членски състав. Когато става дума за ЮЛ с членски състав, т.е. сдруженията, те имат няколко особености – те имат Върховен орган; може да се каже, че има две групи членове – учредителите и допълнително приетите членове, като след приемането им, разлика между двете групи няма. Така възниква членственото правоотношение, като то може да бъде прекратено в даден момент, ако се приеме, че даден член вече не отговаря на изискванията, не спазва правилата за поведение и т.н. ЮЛ, които са с членски състав, най-често формират своито имущество на базата на някакъв членски внос. При фондациите всичко е доста по-различно. Фондацията представлява едно имущество, което приживе е отдадено за постигането на някаква идеална цел. Фондациите нямат Върховен орган, който да обединява членовете им, защото те членове нямат. Съществуват само Управителни органи, като членовете им имат само едно единствено задължение, да управляват фондацията, която е отдадена. Законът за ЮЛ с нестопанска цел предвижда още едно отделение, които може да бъде приложено както спрямо сдруженията, така и спрямо фондациите. Всяко едно сдружение следва да се определи дали то ще действа в обществена или в частна полза (чл. 38, ал. 1 ЮЛ от Закона за ЮЛ с нестопанска цел). И сдруженията, и фондациите винаги са с идеална цел, определянето дали са в обществена или частна полза, е по-скоро за определяне на целта им. Определянето на целта е от съществена важност, тъй като сдруженията и фондациите се финансират най-често от своите членове; често им се налага да събират дарения от трети лица (именно за даренията определянето на дейността/целта е важна). Съгласно правото на чл.3, ал.3 от Закона за ЮЛ с нестопанска цел, ЮЛ с нестопанска цел, могат да извършват и стопанска дейност, но само като допълнителна и във връзка с целите, които са си поставили, това означава, че финансирането на организацията трябва да става предимно от другата им дейност, а не от стопанската. Политическите партии се развиват на базата на уредбата са сдруженията, просто за тях са предвидени допълнителни изисквания.

ЮЛ на Търговското право:
Търговски дружества и кооперации. Нашето право познава 5 вида търговски дружества:
- Събирателно дружество (СД)
- Командитно дружество (КД)
- Дружество с ограничена отговорност (ООД) – най-простата форма на дружество с ограничена отговорост, като при учредяването му, съдружниците, на базата на своите вноски, получават определен брой дялове от капитала на дружеството и от броя на гласовете в Общото събрания; принципът е, че всеки има толкова гласове, колкото е капиталът му в дружеството. ООД има и най-простата система на управление – има Общо събрание, има един едноличен Управителен орган – Управител (обикновено е един от съдружниците, но може да бъде и трето лице).
- Акционерно дружество (АД) – по-сложна форма на обединение от ООД; то също е с ограничена отговорност, но тук вместо дялове, съдружниците получават акции, които са свободно прехвърлими на трети лица. Тук има Общо събрание на акционерите, едностепенна или двустепенна система на управление (при първата има Съвет на директорите, а при втората има Управителен съвет и Контролен съвет). Акционерите не би следвало пряко да влияят на управлението на дружеството. ЕООД и ЕААД не се различават от ООД и АД освен че имат един единствен собственик.
- Командитно дружество с акции – акционерно дружество, в което има неограничено отговорни съдружници
Търговките дружества могат да бъдат разделени на 2 – събирателни (СД и КД) и капитални (последните 3). Основната особеност н персоналните търговски дружества въпреки че са ЮЛ и имат самостоятелно имущество, съдружниците отговарят ......
Разлика между събирателното и командитното дружество. При командитното има 2 типа съдружници – комплементари (неограничено отговорни съдружници) и командитисти (ограничено отговорни съдружници, които отговарят за задълженията на дружеството до размера на вноската в имуществото, която са направили). Управлението се на дружеството се извършва главно от комплементарите. Характарно и за двата вида е, че се предполага, че всеки съдружник полага лични усилия за реализиране на дейността. Персоналните ТД са най-ранната и най-елементарна форма на сдружаване на търговците. При тях липсва формализирана органна структура. С оглед на тези особенности, персоналните ТД нямат голямо приложение, защото те не носят най-съществена характеристика на ЮЛ (ограничена отговорност).
* Едноличен търговец – той е физическо лице и въпреки че е уреден в търговския закон, той не е юридическо лице и носи всички характеристики на физическите лица.