9. Конституционни основи на държавната служба. Органи на управление на държавната служба. Общо и специално законодателство за държавните служители.

Основната правна регламентация на държавната служба се поставя с конституцията на княжество България от 1879г. В последствие тези конституционни начала намират развитие основно в закона на държавния служител 1922г.Всяка една от следващите български конституции отразява спецификата на своето време по отношение на разбирането на държавната служба и статута на държавните служители .Конституцията от 1948 г. оформя новата система на политическа власт и реформира държавният апарат в ползата на политиката на социалистическата държава .Тя създава нова категория на трудещите се отричайки други категории като тази на държавният служител .Подходът към държавната служба остава непроменен и след приемането на социалистическа конституция през 1971 г. Тя утвърждава еднозначност на понятията държавна служба и осъществяване на държавната власт.Едва с приемането на сегашната Конституция отново се възстановява правната регламентация на понятията държавна служба и държавен служител .Кости 1991 г. макар и ограничена определя понятието държавна служба използвайки го на няколко места(чл.65 ал 2 ,чл.68 ал.2 , чл.116)Принос към тълкуването на понятието държавна служба има конституционният съд , които със свое решение номер 5 от 06.04.1999г. дава допълнително тълкуване на понятието държавна служба , което се свързва с държавното управление и държавната администрация.Местната администрация, също покрива белезите на изпълнителната власт и съответно на държавната администрация , общинската администрация.,също има статута на държавна служба , тъй като тя обществена служба за администриране на местното самоуправление , на базата на Конституцията е разработено общото и специално законодателство за държавните служители .към общото законодателство освен закона за държавен служител , можем да причислим и закона за администрацията,като допълнение ,в категорията на общото законодателство, могат да се разгледа и различните под законови нормативни актове свързани с тези закони .Такива единният класификатор на длъжностите в администрацията и наредбата за неговото прилагане .наредба N:1 от 2001г. за регистъра за държавните служители и др. Приемането на тези нормативни актове наложи необходимостта от промени в редица специални закони и съответно формирането на т.н. специално законодателство за държавните служители .То се състои от различни нормативни актове ,регулиращи обособена съвкупност от обществени отношения при изпълнение на специфична държавна служба .осъществявана в отделни сфери и отрасли на държавното управление .такива са законът за въоръжените сили , законът за МВР , закона за митниците , закона за националната полиция.Като под законови нормативни актове оформящи специално законодателство могат да бъдат посочени и различни , устройствени правилници, като пример е устройствен правилник на агенцията по кадастъра и др. в различните нормативни актове –общи и специални уреждащи държавната служба са регламентирани и различните органи на управление на държавната служба .Степенувайки ги по последователност и йерархична зависимост .Такива са парламентът ,който като законодателен орган приема съответни закони свързани с държавната служба , от друга страна общото ръководство и контрол върху държавната администрация се осъществява от МС .Той определя и наименованията на длъжностите , на държавните служители и разпределението им по групи и рангове .Друг централен органи на управление които има контролни правомощия е главната инспекция по труда към МС. Тя осъществява , цялостния контрол за спазване на статута на държавният служител и за изпълнение на неговите задължения .Нейната организация и статут са регламентирани в специален устройствен правилник освен контролните си правомощия , главната инспекция по труда издава месечен бюлетин в който се публикуват нейни решения , методически казания и информация за провеждани конкурси за държавни служители .Ръководни функции по отношения на държавната администрация има и министъра на финансите ,неговите функции са свързани с подготовката на проекто бюджета e честo свързан с издръжката на държавната администрация.