7. Ръководни органи на Народното събрание /председател, заместник – председатели, секретари, Председателски съвет/.

Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове;
3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители;
4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база, след съгласуване с Председателския съвет;
5. (изм. доп. ДВ бр. 107/2007 г.) организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание;
6. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание;
7. упражнява контрол върху издаването на "Държавен вестник", както и другите правомощия по Закона за "Държавен вестник";
8. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента;
9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) след гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) осигурява и следи за спазването на този правилник;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) утвърждава единен класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя и на заместник-председателите, както и служителите към парламентарните групи по тяхно предложение;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) утвърждава правилник за работа на администрацията на Народното събрание;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) назначава и освобождава квесторите на Народното събрание;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник.
(2) Председателят на Народното събрание може да създаде Консултативен съвет по законодателството. Организацията и дейността на съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание.
(3) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.
(4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им.
(5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г.
(6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.

Чл. 9. (1) Председателят на Народното събрание се подпомага от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на Народното събрание и от председателите на парламентарните групи или упълномощени техни заместници.
(2) Председателският съвет:
1. провежда консултации по проектите за законодателната програма на Народното събрание и по дневния ред;
2. периодично, но не по-рядко от един път в месеца се информира за изпълнението на законодателната програма и за работата на комисиите по разпределените им законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения;
3. съдейства за постигане на съгласие при възникнали конфликти на интереси между различни парламентарни групи, както и по процедурни и организационни въпроси от дейността на Народното събрание.
(3) Председателският съвет се свиква от председателя на Народното събрание по негова инициатива или по искане на една трета от членовете му.

Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанията на Народното събрание и го подпомагат при извършване проверка на кворума;
2. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) предоставят в началото и прибират в края на пленарното заседание картите за гласуване по чл. 53, ал. 5, които не са на съхранение в народните представители;
3. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) по време на пленарното заседание осигуряват неприкосновеността на картите за гласуване, оставени без надзор от титулярите им, като ги отстраняват от пултовете и ги съхраняват до поискването им от титулярите;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) при гласуване с компютризираната система съдействат за предотвратяване и санкциониране на гласуването с чужда карта;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя резултата от гласуването;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) при тайно гласуване подпомагат технически гласуването;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) четат имената на народните представители при поименно гласуване;
8. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) проверяват и подписват стенографските протоколи от заседанията, на които са били дежурни;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) осъществяват и други възложени им от председателя задачи, свързани с дейността на Народното събрание.

Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в пленарната зала и на балконите към нея;
2. подпомагат секретарите на Народното събрание при преброяване на гласовете при явно гласуване и при техническата организация на тайно гласуване;
3. следят в пленарната зала да присъстват само народни представители, министри и допуснати от Народното събрание длъжностни лица.