7. Длъжност и длъжностна характеристика в държавната служба.

Длъжността в държавната администрация е основна клетка в структурата на държавната служба. Длъжността е стабилен установен по нормативен ред комплекс от права и задължения, ориентиран към едно лице което като държавен служител осъществява административна дейност свързана с държавното управление. Длъжността е анонимна, тя съществува и определена с съответната длъжностна характеристика, независимо от конкретното лице което ще е заеме в качеството си на държавен служител. В понятието длъжност се отразява държавно властническо съдържание на държавната служба длъжностите се обединяват в щатни единици и се включват в щатното разписание на звената на държавната администрация, централна или териториална, обща или специализирана. По настояще действа един класификатор на длъжностите в администрацията и наредба за прилагането му. Длъжностите се създават в разпоредителен ред с акт на компетентен държавен орган се определя наименованието на длъжността и мястото и в служебната йерархия. Създаването на длъжности в държавната администрация. И тяхното включване в държавният бюджет се предшества от решение на министерски съвет по предложение на компетентен министър, съответно от друг ръководител на ведомство. Съдържанието на длъжността се описва в така наречената длъжностна характеристика. Длъжностния характер в държавната служба представлява описание на длъжността и се състои най-малко от три части: Първа част наименование, втория раздел за идентифициране на длъжността, трети раздел е на задълженията. Възможно е включването и на допълнителни елементи. В длъжностната характеристика се съдържат изискванията на които трябва да отговаря служителя, образование, квалификация и др. Длъжностната характеристика е стабилен служебен акт и като такъв тя трябва да бъде утвърдена и подписана от съответния ръководител.

Нейната роля в организирането на държавната служба се изразява няколко насоки:
1. Тя е описание на работата в която ще извършва държавният служител,
2. Чрез нея се разпределя управленския труд в съответната държавна служба,
3. Тя е основа и рамка на задълженията и правомощията на държавния служител,
4. тя представлява изискване за условията на които трябва да отговаря държавният служител заемащ съответната длъжност.

Длъжностната характеристика служи и за категоризация на държавният служител. Когато лицето кандидатства за работа в държавната администрация, то трябва да бъде запознато, с длъжностната характеристика за съответната длъжност, не по късно от подписването на заповедта за назначаването му. Съответно за преместване, за повишаване или понижаване в държавната администрация.