28. Етични кодекси в държавната служба.

Някои от етичните кодекси на ДС са намерили израз в нормативната уредба и са се превърнали в законови задължения. Първият Кодекс на етиката на публичните администратори е бил приет през 1924г. от Международната асоциация на общинските управления в САЩ. Това е кодекс, който отразява стремежа към антикорупция и деполитизация в движението за общински реформи.Етичните задължения произтичащи от различните професии, независимо от разнообразието им се проявяват основно в 2 направления:Първото включва степента в която дадена професия е свързана с работата на определено административно звено и определен държавен служител.Второто включва степента до която в дадена професия съществуват ясни, общи и задължителни етични правила.На трети план, но вече на надстроечно ниво /т.е.на определящо на държавна служба ниво/ идват етичните правила за реализиране на държавна служба. Следователно в ценностната система на ДС влизат етичните правила на неговата тясна професия, освен това етичните правила на административната професия и етичните правила на държавната служба.Различните групи етични правила намират израз в единен или отделни етични кодекси.Етичният кодекс може да бъде акт съдържат етични норми или да бъде обикновено изброяване на препоръки към поведението на държавни служители. Той очертава принципите на етично поведение, които се прилагат или към цялата държава. администрация или към отделни ведомства или учреждения.Вътрешният ведомствен или учрежденски етичен кодекс може да съдържа комбинация от ценностите в държавната служба, изискванията към държавните служители, наред с описание на техните роли, права и отговорности.В много страни етичния кодекс съществува и на двете нива: общ – на ниво цялата държавната администрация и специфичен – на ниво отделно ведомство или учреждение. В България е възприет именно този принцип. Разработен е и публикуван в държавен вестник Общ морален кодекс за поведението на държавния служител, въз основа на който са разработени специализираните етични кодекси на отделните учреждения в зависимост от предназначението и функциите.Общият етичен кодекс изхожда от принципите установени в конституцията и действащото законодателство и доразвива задълженията на държавните служители,които произтичат от различните нормативни актове, уреждащи отношенията в сферата на държавна служба.Етичните кодекси служат за подсигуряване на държавните служители и подобряват знанията и разбиранията им за стандартите и правилата на поведение,които се изискват от тях.