27. Административна етика (етика на държавната служба. Инфраструктура на административната етика.

Проблемите на етиката в държавна служба започват да се коментират още с възникването на този институт .Демократичната държава цели да постигне съответствие м/у правните норми и етичните норми налагани от общественият живот .Етичните норми които не са регулирани като правни норми и не са гарантирани с правни санкции се формулират и направляват от индивидуалната институция , от членовете на обществото зад което общество стоят възприетите му ценности моралните и социални ценности намиращи израз в/у ориентацията на административната етика могат да бъдат групирани в различни типове обществена моралност.Опит за групиране в единна схема на типовете и нивата обществена моралност е направен за 1 път през 1984г. от американеца Йорк Уинбърн.Предложената от него схема съдържа следните категории обществена моралност : 1 от тях е свързан с понятието честност и зачитане на закона , като на това ниво , моралът на администрацията не се различава съществено от морала на обикновените граждани .2 елемент се свърза с конфликта на интереси тя отраз1ява несъответствието на личните интереси на служителя от една страна с интересите на службата му .Такова несъответствие влияе силно в/у поведението на държавният служител и трябва да се търсят механизми за неговото преодоляване .3 категория служебна насоченост и процедурна честност – тази етична категория отразява изискванията за еднаквост и равнопоставеност пред закона и съответната администрация на всички държавни служители . 4категория се свързва с етиката на демократичната отговорност – тази етична категория поставя акцент в/у резултатите от административните действия на служителя , тъй като той е натоварен да осъществява държавна политика и да я реализира чрез постигането на конкретни политически резултати , 5 категория е етиката на определянето на държавната политика . По принцип всички решения в държавната политика се приемат в условията на ограничени ресурси , така че и най-елементарните от тях се вземат в условията на конфликт м/у ценностни системи .ето защо е възможно и разминаване м/у ценностната система на самият служител и тази определяща политиката на държавна служба която той изпълняван, 6 категория етика на компромиса и социалната интеграция , тази категория отразява възможността сложни социални въпроси да се решават въпреки разнообразието а национални интереси или различия в етническо,партийно или религиозно отношение .Инфраструктура на държавната служба съдържа и факторите които влияят и даже определят етиката в самата административната система , затова и етичната инфраструктура представлява съвкупност от елементи взаимно свързани и едновременно проявяващи се.По важните елементи от инфраструктурата на административната етика са следните:1 политическо ръководство в което се разбират политически решения, които са възприели формите на правни норми ,а също и политически насоки на държавно управление изразени в речи, интервюта,на лица заемащи политически постове в държавният апарат.2 елемент свързан с контрол и отчетност , които се осъществява вътре в самата администрация и обхваща етичните стандарти на поведение на държавния служител също и ежедневният контрол които по горе стоящ орган осъществява на по долу стоящ в осъществяването на служебна дейност.Този контрол може да бъде както и предварителен така и текущ , изразява се в изслушването на отчети или съвещания посветени на работа с гражданите .Разискване на проблемите свързани с изпълнение на службата и др. 3 елемент е обвързан с отговорности и стимули – контролните механизми установяват дали и как се изпълняват етичните норми в държавната служба в резултат на този контрол се изграждат и системи от отговорности и стимули съответно за етично ни неетично поведение.4 елемент е свързан с условията на организация на държавна служба – организирането на работата и нейното разпределение определят и околната среда в която работи служителя.Тази среда е определяща за формиране на етичното му поведение.Справедливи и еднакво третиране на всички служителите – несправедливото отношение към служителите толерирането на едни за сметка на други несъздава благоприятна обстановка за развитие на етиката.Подборът , назначаването и повишаването на държавни служители ,трябва да изразява справедливост ,която засилва доверието,не само към отделният ръководил , но изобщо към държавната институция , 6 елемент е свързан със заплати и възнаграждения - естествено че ниските заплати и недоволството от несправедливо ръководство водят до тежки нарушения на етиката .7 елемент е сигурност в назначението той се изразява в стабилност на служебното правоотношение .