24. Служебна книжка и служебен стаж.

Служебната книжка е официално удостоверителен документ за фактите и обстоятелствата свързани с служебната дейност на държавният служител тя се издава по утвърден от държавата образец , установен в наредбата за служебното положение на държавния служител .Тя се издава от органа по назначаването когато лицето постъпва за 1 път на държавна служба .Необходимо е това да стане в 10 дневен срок от встъпването на длъжност на служителя .Наредбата възлага задължение на органа по назначаването да води променомерован и прошнурован дневник за издадените от него служебни книжки .Когато служителя не постъпва за 1 път на държавната служба , в първия работен ден в новата администрация.трябва да представи служебната си книжка .Тя се съхранява в администрацията , където служителя работи до прекратяване на служебното му правоотношение , за получените и съхранявани служебни книжки се води дневник , фактите и обстоятелствата свързани с служебното правоотношение на държавен служител задължително подлежат на вписване в служебната му книжка , вписванията се извършават въз основа на официални документи от органа по назначаването и се подписват и подпечатват от него , при прекратяване на служебното правоотношение , органът по назначаването отразява , необходимите данни в служебната книжка и я предава на служите ля срещу подпис .Служебният стаж по смисъла на закона е времето през което държавният служител е работел на държавна служба , включително и на стажантска длъжност .Служебният стаж е ю.факт с настъпването ,на който възникват или се променят опредени права на държавният служител.За служебен стаж се признават и периоди от време през което държавният служител не е работел но служебното правоотношение е съществувало като такива са почивните и празничните дни , отпуските , временното му отстраняване от длъжност и др. За служебен стаж се признава и времето през което не е възникналослужебно правоотношение поради уволнение което е признато за незаконно при трудоустрояване , бременност , родителски грижи . включително и за временното за лишаване от свобода по силата на присъда , ако в последствие е било признато за неоснователно .Изчисляването на служебния стаж се извършва по ред определен в кодекс а на труда чл.355 и следващите.