23. Имуществена отговорност на държавните служители.

Субект на отговорността може да бъде само държавен служител , който към момента на причиняване на вредите е изпълнявал служебните си задължения, към съответната администрация .Обекта на отговорността е обезщетението за вреди причинени в резултат на изпълнение на служебни задължения. Фактическия състав необходим за ангажирането за имуществената отговорност на служителя е първо да е налице Противоправно деяние .Което да е извършено пол служба 2 да е налице вреда и 3 да е налице причинно следствена връзка м/у деянието и вредата , от субективна страна имуществената отговорност се характеризира от законодателя , чрез двете проявни форми на вината , умисъл и небрежност. Имуществената отговорност на държавните служители се реализира по общия исков ред за обезщетяването на вреди на граждани , държавата отговаря солидарно заедно с причинилия служител, от своя страна в случай че държавата плати обезщетение , виновният държавен служител отговаря в пълен размер спрямо държавата за изплатените от нея обезщетения , независимо , дали извършил противоправното деяние умишлено или небрежно .Държавата предявява претенциите си , спрямо служителя за изплатените от нея обезщетения, чрез т.н регресен, обратен иск, когато служителя оспорва извършеното противоправно деяние и своята вина. Тази регресна отговорност ,може да се реализира и по реда и условията на кодекса на труда в случай че със своето противоправно действие , служителят е причинил вреда на държавата , независимо дали пряко или косвено , той отговаря спрямо държавата по правилата на деликатната отговорност. Имуществените спорове по закона ЗДС могат да се предявяват по общия съдебен ред в 3 годишен срок от извършването на деянието.