22. Производство и актове за налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители.

Налагането на дисциплинарно наказание се извършва в нормативно установени срокове – установени в чл.94 от ЗДС. Дисциплинарното наказание се налага не по късно от 1 месец от откриване на нарушението и на по късно от 6 месеца от извършването му.Откриването на нарушението е налице когато са установени субектът на нарушението, времето и мястото на извършването му, както и съществените признаци квалифициращи противоправното деяние като дисциплинарно нарушение.Едномесечният срок започва да тече от деня на откриване на нарушението, 6 месечния срок от деня на извършването му. Сроковете не текат когато държавния служител е в законно установен отпуск. Освен спазването на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания, дисциплинарно наказващия орган е длъжен да изслуша държавния служител или да му даде срок за писмени обяснения, а също да събере и оцени всички известни доказателства. Обясненията трябва да са конкретни и трябва да са дадени пред дисциплинарно наказващия орган по повод дисциплинарното производство.Когато тежестта на предвиденото наказание налага сезиране на дисциплинарния съвет, той образува дисциплинарно дело и изработва становище въз основа на събраните доказателства и обяснения относно наличието на основания за дисциплинарна отговорност, както и за вида и размера на съответното дисциплинарно наказание.Становището си съвета представя в 7 дневен срок от подписването му от членовете на съвета заедно с цялата преписка на органа по назначаването, който осъществява функциите на дисциплинарно наказващ орган.Наказващият орган издава заповед, която трябва да съдържа нормативно установени реквизити, която се връчва срещу подпис на служителя и се отбелязва датата на връчването.Ако това се окаже невъзможно му се изпраща по пощата с обратна разписка. Когато заповедта е била връчена лично тя подлежи на изпълнение от деня на връчването и, а ако е изпратена по пощата подлежи на изпълнение от деня на нейното получаване. Препис от заповедта се прилага към служебното досие на служителя и се отразява в неговата служебна книжка.