21. Дисциплинарна отговорност на държавните служители. Основание, дисциплинарни наказания, дисциплинарно наказващи органи.

Дисциплинарната отговорност държавните служители носят при извършено виновно нарушение на служебни задължения.Основанията за дисциплинарна отговорност са посочени в гл.5 от ЗДС. Основната предпоставка за дисциплинарна отговорност и налагането на дисциплинарно наказание е виновното неизпълнение на служебните задължения от страна на държавния служител.Дисциплинарното нарушение е вид правонарушение и като такова притежава всички негови общи признаци, а именно:
- То е деяние, действие или бездействие което има противоправен характери и е извършено виновно. Субектът на дисциплинарното нарушение в случая е само държавния служител, а обект на дисциплинарното нарушение могат да бъдат само задължения на държавния служител произтичащи от служебното му правоотношение или от длъжността, която заема.
Видовете дисциплинарни нарушения са посочени в чл.89 ал. от 2 до ал.5
- Първото е неизпълнение на служебните задължения. То се осъществява предимно чрез бездействия, но може да се осъществи и с действия, когато служителя извършва дейност която не се включва в длъжностната му характеристика или не следва от характера на длъжността.
- Неспазване на кръга от служебни правомощия на държавен служител или превишаване на власт и компетентност. Тази хипотеза е налице само в случаите когато в длъжностната характеристика са ясно и категорично очертани различните права и задължения на държавния служител.
- Нарушаване на задълженията на държавния служител към гражданите.
- Грубото и невъзпитано отношение към гражданите
- Специфичен състав на дисциплинарното нарушение е предвидено в чл. 89 от ЗДС, които пояснява че дисциплинарното нарушение извършва и ръководител, които не е обърнал внимание на оплакване от гражданите за нарушение извършено от неговите подчинени.

ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАКАЗАНИЯ представляват онази неблагоприятна правна последица, която държавния служител е длъжен да понесе при извършването на дисциплинарно нарушение.Дисциплинарните наказания са уредени в чл.90 и са :
- забележка
- порицание
- отлагане повишаването с ранг за 1год.
- понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 годи
- уволнение

Не може да бъде налагано наказание от по горен ред преди да е било наложено правно предвиденото предходно наказание.Дисциплинарно наказание при определянето на неговия вид и размер наказващия орган трябва да вземе предвид следните предпоставки:
1. Свързана с тежестта на нарушението.
2. Последиците настъпили за държавната служба или гражданите в резултата от нарушението.
3. Степента и формата на вината както и обстоятелствата при които е извършено нарушението и цялостното служебно поведение на държавния служител.

Дисциплинарните наказания се налагат от органа по назначаването. Такава възможност се предоставя и на прекия ръководител на държавния служител, но само за налагане на наказанията за забележка и порицание.Във връзка с налагане на по-тежки наказания закона предвижда към всяка администрация създаването на дисциплинарен съвет, които има за задача изясняването на всеки конкретен случай чрез снемане на обяснения и събиране на доказателства по случая. Дисциплинарния съвет прави мотивирано предложение до органа по назначаването, който взема окончателното решение какво наказание да наложи.