20. Отличия и награди на държавните служители.

За образцовото изпълнение на служебните си задължение служителят може да бъде награждаван с отличие и награди от органа по назначаване с цел стимулиране на образцовото изпълнение на служебните му задължение на служителя, в закона изчерпателно са изброени отличията и наградите които могат да му се присъждат а именно, грамота, сребърен и златен почетен знак на съответната администрация, парична и предмета награда във вид и размер определен с устройствения правилник на съответната администрация. Преценката кога е налице образцово поведение и изпълнение на служебните задължения е предоставена органа по назначаване, награждаването на служителя се извършва с нарочен акт на органа по назначаване в който се определя вида и наградата на отличието присъждането на отличие или награда се отразява в служебната книжка на държавен служител въз основа на заповедта на органа по назначаване. Препис от заповедта се прилага и към служебното досие на служителя.